---J---

jacket n. /'dʤækit/ áo vét
jam n. /dʒæm/ mứt
January n. (abbr. Jan.) /'ʤænjuəri/ tháng giêng
jealous adj. /'ʤeləs/ ghen,, ghen tị
jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin
jelly n. /´dʒeli/ thạch
jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /'dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn
job n. /dʒɔb/ việc, việc làm
join v. /ʤɔin/ gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép
joint adj., n. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn); chỗ nối, đầu nối
jointly adv. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau, cùng chung
joke n., v. /dʒouk/ trò cười, lời nói đùa; nói đùa, giễu cợt
journalist n. /´dʒə:nəlist/ nhà báo
journey n. /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường, chặng đường đi
joy n. /dʒɔɪ/ niềm vui, sự vui mừng
judge n., v. /dʒʌdʒ/ xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán
judgement (also judgment especially in NAmE) n. /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử
juice n. /ʤu:s/ nước ép (rau, củ, quả)
July n. (abbr. Jul.) /dʒu´lai/ tháng 7
jump v., n. /dʒʌmp/ nhảy; sự nhảy, bước nhảy
June n. (abbr. Jun.) /dЗu:n/ tháng 6
junior adj., n. /´dʒu:niə/ trẻ hơn, ít tuổi hơn; người ít tuổi hơn
just adv. /dʤʌst/ đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
justice n. /'dʤʌstis/ sự công bằng
justify v. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa, biện hộ
justified adj. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý, được chứng minh là đúng