---R---

race n., v. /reis/ loài, chủng, giống; cuộc đua; đua
racing n. /´reisiη/ cuộc đua
radio n. /´reidiou/ sóng vô tuyến, radio
rail n. /reil/ đường ray
railway (BrE) (NAmE railroad) n. /'reilwei/ đường sắt
rain n., v. /rein/ mưa, cơn mưa; mưa
raise v. /reiz/ nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
range n. /reɪndʒ/ dãy, hàng, loại; phạm vi, trình độ
rank n., v. /ræɳk/ hàng, dãy; sắp xếp thành hàng, dãy
rapid adj. /'ræpid/ nhanh, nhanh chóng
rapidly adv. / 'ræpidli / nhanh, nhanh chóng
rare adj. /reə/ hiếm, ít
rarely adv. /'reзli/ hiếm khi, ít khi
rate n., v. /reit/ tỷ lệ, tốc độ
rather adv. /'rɑ:ðə/ thà.. còn hơn, thích... hơn
rather than hơn là
raw adj. /rɔ:/ sống (# chín), thô, còn nguyên chất
re- prefix 
reach v. /ri:tʃ/ đến, đi đến, tới
react v. /ri´ækt/ tác động trở lại, phản ứng
reaction n. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng; sự phản tác dụng
read v. /ri/ đọc 
reading n. /´riiη/ sự đọc
reader n. /´riə/ người đọc, độc giả
ready adj. /'redi/ sẵn sàng 
real adj. /riəl/ thực, thực tế, có thật
really adv. /'riəli/ thực, thực ra, thực sự
realistic adj. /ri:ə'listik; BrE also riə-/ hiện thực
reality n. /ri:'æliti/ sự thật, thực tế, thực tại
realize (BrE also -ise) v. /'riәlaiz/ thực hiện, thực hành
rear n., adj. /rɪər/ phía sau; ở đằng sau, ở đằng sau
reason n. /'ri:zn/ lý do, lý lẽ
reasonable adj. /´ri:zənəbl/ có lý, hợp lý
reasonably adv. /´ri:zənəblli/ hợp lý
unreasonable adj. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý
recall v. /ri´kɔ:l/ gọi về, triệu hồi; nhặc lại, gợi lại
receipt n. /ri´si:t/ công thức; đơn thuốc
receive v. /ri'si:v/ nhận, lĩnh, thu
recent adj. /´ri:sənt/ gần đây, mới đây
recently adv. /´ri:səntli/ gần đây, mới đây
reception n. /ri'sep∫n/ sự nhận, sự tiếp nhận, sự đón tiếp
reckon v. /'rekən/ tính, đếm
recognition n. /,rekəg'niʃn/ sự công nhận, sự thừa nhận
recognize (BrE also -ise) v. /'rekəgnaiz/ nhận ra, nhận diện; công nhận, thừa nhận
recommend v. /rekə'mend/ giới thiệu, tiến cử; đề nghị, khuyên bảo
record n., v. /´rekɔ/ bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép
recording n. /ri´kɔiη/ sự ghi, sự thu âm
recover v. /'ri:'kʌvə/ lấy lại, giành lại
red adj., n. /red/ đỏ; màu đỏ
reduce v. /ri'dju:s/ giảm, giảm bớt
reduction n. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá, sự hạ giá
refer to v. xem, tham khảo; ám chỉ, nhắc đến
reference n. /'refərəns/ sự tham khảo, hỏi ýe kiến
reflect v. /ri'flekt/ phản chiếu, phản hồi, phản ánh
reform v., n. /ri´fɔ:m/ cải cách, cải thiện, cải tạo; sự cải cách, sự cải thiện, cải tạo
refrigerator n. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh
refusal n. /ri´fju:zl/ sự từ chối, sự khước từ
refuse v. /rɪˈfyuz/ từ chối, khước từ
regard v., n. /ri'gɑ/ nhìn, đánh giá; cái nhìn, sự quan tâm, sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư)
regarding prep. /ri´gaiη/ về, về việc, đối với (vấn đề...)
region n. /'riʒən/ vùng, miền
regional adj. /ˈridʒənl/ vùng, địa phương
register v., n. /'redʤistə/ đăng ký, ghi vào sổ; sổ, sổ sách, máy ghi
regret v., n. /ri'gret/ đáng tiếc, hối tiếc; lòng thương tiếc, sự hối tiếc
regular adj. /'rəgjulə/ thường xuyên, đều đặn
regularly adv. /´regjuləli/ đều đặn, thường xuyên
regulation n. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh, điều lệ, quy tắc
reject v. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận, loại bỏ, bác bỏ
relate v. /ri'leit/ kể lại, thuật lại; liên hệ, liên quan
related (to) adj. /ri'leitid/ có liên quan, có quan hệ với ai, cái gì
relation n. /ri'leiʃn/ mối quan hệ, sự liên quan, liên lạc
relationship n. /ri'lei∫әn∫ip/ mối quan hệ, mối liên lạc
relative adj., n. /'relətiv/ có liên quan đến; người có họ, đại từ quan hệ
relatively adv. /'relətivli/ có liên quan, có quan hệ
relax v. /ri´læks/ giải trí, nghỉ ngơi
relaxed adj. /ri´lækst/ thanh thản, thoải mái
relaxing adj. /ri'læksiɳ/ làm giảm, bớt căng thẳng
release v., n. /ri'li:s/ làm nhẹ, bớt, thả, phóng thích, phát hành; sự giải thoát, thoát khỏi, sự thả, phóng thích, sự phát hành
relevant adj. /´reləvənt/ thích hợp, có liên quan
relief n. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ, sự làm cho khuây khỏa; sự trợ cấo; sự đền bù
religion n. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo
religious adj. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo
rely on v. /ri´lai/ tin vào, tin cậy, tin tưởng vào
remain v. /riˈmein/ còn lại, vẫn còn như cũ
remaining adj. /ri´meiniη/ còn lại
remains n. /re'meins/ đồ thừa, cái còn lại
remark n., v. /ri'mɑ:k/ sự nhận xét, phê bình, sự để ý, chú ý; nhận xét, phê bình, để ý, chú ý
remarkable adj. /ri'ma:kәb(ә)l/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
remarkably adv. /ri'ma:kәb(ә)li/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
remember v. /rɪˈmɛmbər/ nhớ, nhớ lại
remind v. /riˈmaind/ nhắc nhở, gợi nhớ
remote adj. /ri'mout/ xa, xa xôi, xa cách
removal n. /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển, việc dọn nhà, dời đi
remove v. /ri'mu:v/ dời đi, di chuyển
rent n., v. /rent/ sự thuê mướn; cho thuê, thuê
rented adj. /rentid/ được thuê, được mướn
repair v., n. /ri'peə/ sửa chữa, chỉnh tu; sự sửa chữa, sự chỉnh tu
repeat v. /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại, lặp lại
repeated adj. /ri´pi:tid/ được nhắc lại, được lặp lại
repeatedly adv. /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần 
replace v. /rɪpleɪs/ thay thế
reply n., v. /ri'plai/ sự trả lời, sự hồi âm; trả lời, hồi âm
report v., n. /ri'pɔ:t/ báo cáo, tường trình; bản báo cáo, bản tường trình
represent v. /repri'zent/ miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt
representative n., adj. /,repri'zentətiv/ điều tiêu biểu, tượng trưng, mẫu; miêu tả, biểu hiện, đại diện, tượng trưng
reproduce v. /,ri:prə'dju:s/ tái sản xuất
reputation n. /,repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng, nổi danh
request n., v. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu, lời đề nghị, yêu cầu; thỉnh cầu, đề nghị, yêu cầu
require v. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi, yêu cầu, quy định
requirement n. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu, sự đòi hỏi; luật lệ, thủ tục
rescue v., n. /´reskju:/ giải thoát, cứu nguy; sự giải thoát, sự cứu nguy
research n. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu
reservation n. /rez.əveɪ.ʃən/ sự hạn chế, điều kiện hạn chế
reserve v., n. /ri'zЗ:v/ dự trữ, để dành, đặt trước, đăng ký trước; sự dự trữ, sự để dành, sự đặt trước, sự đăng ký trước
resident n., adj. /'rezidənt/ người sinh sống, trú ngụ, khách trọ; có nhà ở, cư trú, thường trú
resist v. /ri'zist/ chống lại, phản đổi, kháng cự
resistance n. /ri´zistəns/ sự chống lại, sự phản đối, sự kháng cự
resolve v. /ri'zɔlv/ quyết định, kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề, khó khăn..)
resort n. /ri´zɔ:t/ kế sách, phương kế
resource n. /ri'so:s/ tài nguyên; kế sách, thủ đoạn
respect n., v. /riˈspekt/ sự kính trọng, sự lễ phép; tôn trọng, kính trọng, khâm phục
respond v. /ri'spond/ hưởng ứng, phản ứng lại, trả lời
response n. /rɪˈspɒns/ sự trả lời, câu trả lời, sự hưởng ứng, sự đáp lại
responsibility n. /ris,ponsз'biliti/ trách nhiệm, sự chịu trách nhiệm
responsible adj. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về, chịu trách nhiệm trước ai, gì
rest n., v. /rest / sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ; nghỉ, nghỉ ngơi
the rest vật, cái còn lại, những người, cái khác
restaurant n. /´restərɔn/ nhà hàng ăn, hiệu ăn
restore v. /ris´tɔ:/ hoàn lại, trả lại; sửa chữa lại, phục hồi lại
restrict v. /ris´trikt/ hạn chế, giới hạn
restricted adj. /ris´triktid/ bị hạn chế, có giới hạn; vùng cấm
restriction n. /ri'strik∫n/ sự hạn chế, sự giới hạn
result n., v. /ri'zʌlt/ kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là...
retain v. /ri'tein/ giữ lại, nhớ được
retire v. /ri´taiə / rời bỏ, rút về; thôi, nghỉ việc, về hưu
retired adj. /ri´taiəd/ ẩn dật, hẻo lánh, đã về hưu, đã nghỉ việc
retirement n. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật, nơi hẻo lánh, sự về hưu, sự nghỉ việc
return v., n. /ri'tə:n/ trở lại, trở về; sự trở lại, sự trở về
reveal v. /riˈvi:l/ bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ; phát hiện, khám phá
reverse v., n. /ri'və:s/ đảo, ngược lại; điều trái ngược, mặt trái
review n., v. /ri´vju:/ sự xem lại, sự xét lại; làm lại, xem xét lại
revise v. /ri'vaiz/ đọc lại, xem lại, sửa lại, ôn lại
revision n. /ri´viʒən/ sự xem lại, sự đọc lại, sự sửa lại, sự ôn lại
revolution n. /,revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng
reward n., v. /ri'wɔ/ sự thưởng, phần thưởng; thưởng, thưởng công
rhythm n. /'riðm/ nhịp điệu
rice n. /raɪs/ gạo, thóc, cơm; cây lúa
rich adj. /ritʃ/ giàu, giàu có
rid v. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ)
ride v., n. /raid/ đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi
riding n. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa, sự đi xe (bus, điện, xe đạp)
rider n. /´raidə/ người cưỡi ngựa, người đi xe đạp
ridiculous adj. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười, lố bịch, lố lăng
right adj., adv., n. /rait/ thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
rightly adv. /´raitli/ đúng, phải, có lý
ring n., v. /riɳ/ chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai
rise n., v. /raiz/ sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt
risk n., v. /risk/ sự liều, mạo hiểm; liều
rival n., adj. /raivl/ đối thủ, địch thủ; đối địch, cạnh tranh
river n. /'rivə/ sông
road n. /roʊd/ con đường, đường phố
rob v. /rɔb/ cướp, lấy trộm
rock n. /rɔk/ đá
role n. /roul/ vai (diễn), vai trò
roll n., v. /'roul/ cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn
romantic adj. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn
roof n. /ru:f/ mái nhà, nóc
room n. /rum/ phòng, buồng
root n. /ru:t/ gốc, rễ
rope n. /roʊp/ dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi
rough adj. /rᴧf/ gồ ghề, lởm chởm
roughly adv. /'rʌfli/ gồ ghề, lởm chởm
round adj., adv., prep., n. /raund/ tròn, vòng quanh, xung quanh
rounded adj. /´raundid/ bị làm thành tròn; phát triển đầy đủ
route n. /ru:t/ đường đi, lộ trình, tuyến đường
routine n., adj. /ru:'ti:n/ thói thường, lệ thường, thủ tục; thường lệ, thông thường
row NAmE n. /rou/ hàng, dãy
royal adj. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua, nữ hoàng, hoàng gia
rub v. /rʌb/ cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán
rubber n. /´rʌbə/ cao su
rubbish n. (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị, bỏ đi, rác rưởi
rude adj. /ru/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản
rudely adv. /ruli/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản
ruin v., n. /ru:in/ làm hỏng, làm đổ nát, làm phá sản; sự hỏng, sự đổ nát, sự phá sản
ruined adj. /ru:ind/ bị hỏng, bị đổ nát, bị phá sản
rule n., v. /ru:l/ quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển
ruler n. /´ru:lə/ người cai trị, người trị vì; thước kẻ
rumour n. /ˈrumər/ tin đồn, lời đồn
run v., n. /rʌn/ chạy; sự chạy
running n. /'rʌniɳ/ sự chạy, cuộc chạy đua
runner n. /´rʌnə/ người chạy
rural adj. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn, vùng nông thôn
rush v., n. /rʌ∫/ xông lên, lao vào, xô đẩy; sự xông lên, sự lao vào, sự xô đẩy