---N---

nail n. /neil/ móng (tay, chân) móng vuốt
naked adj. /'neikid/ trần, khỏa thân, trơ trụi
name n., v. /neim/ tên; đặt tên, gọi tên
narrow adj. /'nærou/ hẹp, chật hẹp
nation n. /'nei∫n/ dân tộc, quốc gia
national adj. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia, dân tộc
natural adj. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
naturally adv. /'næt∫rəli/ vốn, tự nhiên, đương nhiên
nature n. /'neitʃə/ tự nhiên, thiên nhiên
navy n. /'neivi/ hải quân
near adj., adv., prep. /niə/ gần, cận; ở gần
nearby adj., adv. /´niə¸bai/ gần
nearly adv. /´niəli/ gần, sắp, suýt
neat adj. /ni:t/ sạch, ngăn nắp; rành mạch
neatly adv. /ni:tli/ gọn gàng, ngăn nắp
necessary adj. /'nesəseri/ cần, cần thiết, thiết yếu
necessarily adv. /´nesisərili/ tất yếu, nhất thiết
unnecessary adj. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết, không mong muốn
neck n. /nek/ cổ
need v., modal v., n. /ni/ cần, đòi hỏi; sự cần
needle n. /´nil/ cái kim, mũi nhọn
negative adj. /´negətiv/ phủ định
neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. /'neibə/ hàng xóm
neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. /´neibəhud/ hàng xóm, làng giềng
neither det., pron., adv. /'naiðə/ không này mà cũng không kia
nephew n. /´nevju:/ cháu trai (con anh, chị, em)
nerve n. /nɜrv/ khí lực, thần kinh, can đảm
nervous adj. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ, dễ bị kích thích, hay lo lắng
nervously adv. /'nз:vзstli/ bồn chồn, lo lắng
nest n., v. /nest/ tổ, ổ; làm tổ
net n. /net/ lưới, mạng
network n. /'netwə:k/ mạng lưới, hệ thống
never adv. /'nevə/ không bao giờ, không khi nào
nevertheless adv. /,nevəðə'les/ tuy nhiên, tuy thế mà
new adj. /nju:/ mới, mới mẻ, mới lạ
newly adv. /´nju:li/ mới
news n. /nju:z/ tin, tin tức
newspaper n. /'nju:zpeipə/ báo
next adj., adv., n. /nekst/ sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa
next to prep. gần
nice adj. /nais/ đẹp, thú vị, dễ chịu
nicely adv. /´naisli/ thú vị, dễ chịu
niece n. /ni:s/ cháu gái
night n. /nait/ đêm, tối
no exclamation, det. /nou/ không
nobody (also no one) pron. /'noubədi/ không ai, không người nào
noise n. /nɔiz/ tiếng ồn, sự huyên náo
noisy adj. /´nɔizi/ ồn ào, huyên náo
noisily adv. /´nɔizili/ ồn ào, huyên náo
non- prefix 
none pron. /nʌn/ không ai, không người, vật gì
nonsense n. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý, vô nghĩa
nor conj., adv. /no:/ cũng không
normal adj., n. /'nɔ:məl/ thường, bình thường; tình trạng bình thường
normally adv. /'no:mзli/ thông thường, như thường lệ
north n., adj., adv. /nɔ:θ/ phía bắc, phương bắc
northern adj. /'nɔ:ðən/ Bắc
nose n. /nouz/ mũi
not adv. /nɔt/ không
note n., v. /nout/ lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép
nothing pron. /ˈnʌθɪŋ/ không gì, không cái gì
notice n., v. /'nәƱtis/ thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết
take notice of chú ý
noticeable adj. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý, đáng để ý
novel n. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết, truyện
November n. (abbr. Nov.) /nou´vembə/ tháng 11
now adv. /nau/ bây giờ, hiện giờ, hiện nay
nowhere adv. /´nou¸wɛə/ không nơi nào, không ở đâu
nuclear adj. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân
number (abbr. No., no.) n. /´nʌmbə/ số
nurse n. /nə:s/ y tá
nut n. /nʌt/ quả hạch; đầu