---I---

ice n. /ais/ băng, nước đá
ice cream n. kem
idea n. /ai'diз/ ý tưởng, quan niệm
ideal adj., n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng
ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng
identify v. /ai'dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng
identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt
i.e. abbr. nghĩa là, tức là ( Id est)
if conj. /if/ nếu, nếu như
ignore v. /ig'nor)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến
ill adj. (especially BrE) /il/ ốm
illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp
illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp
illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật
illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý
image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh
imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo
imagination n. /i,mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng
imagine v. /i'mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
immediate adj. /i'mijət/ lập tức, tức thì
immediately adv. /i'mijətli/ ngay lập tức
immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa
impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng
impatient adj. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội
impatiently adv. /im'pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột
implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý
imply v. /im'plai/ ngụ ý, bao hàm
import n., v. import sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu
importance n. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng
important adj. /im'pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng
importantly adv. /im'pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu
unimportant adj. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng, không trọng đại
impose v. /im'pouz/ đánh (thuế...), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng
impossible adj. /im'pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra
impress v. /im'pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động
impressed adj. được ghi, khắc, in sâu vào
impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu
impressive adj. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ
improve v. /im'pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang
improvement n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang
in prep., adv. /in/ ở, tại, trong; vào
inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài
inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan
include v. /in'klu/ bao gồm, tính cả
including prep. /in´kluiη/ bao gồm, kể cả
income n. /'inkəm/ lợi tức, thu nhập
increase v., n. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm
increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm
indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật
independence n. /,indi'pendəns/ sự độc lập, nền độc lập
independent adj. /,indi'pendənt/ độc lập
independently adv. /,indi'pendзntli/ độc lập
index n. /'indeks/ chỉ số, sự biểu thị
indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
indication n. /,indi'kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ
indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp
indirectly adv. /,indi'rektli/ gián tiếp
individual adj., n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân
indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà
indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà
industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ
industry n. /'indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ
inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe
inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn
infect v. /in'fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền
infected adj. bị nhiễm, bị đầu độc
infection n. /in'fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc
infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm
influence n., v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động
inform v. /in'fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức
informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức
information n. /,infə'meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức
ingredient n. /in'griiәnt/ phần hợp thành, thành phần
initial adj., n. /i'ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi)
initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu
initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv , ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu
injure v. /in'dӡә(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm
injured adj. /´indʒə/ bị tổn thương, bị xúc phạm
injury n. /'indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại
ink n. /iηk/ mực
inner adj. /'inə/ ở trong, nội bộ; thân cận
innocent adj. /'inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ
(enquiry n. /in'kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn)
insect n. /'insekt/ sâu bọ, côn trùng
insert v. /'insə:t/ chèn vào, lồng vào
inside prep., adv., n., adj. /'in'said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ
insist (on) v. /in'sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng
install v. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị...)
instance n. /'instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt
for instance ví dụ chẳng hạn
instead adv. /in'sted/ để thay thế
instead of thay cho
institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện
institution n. /UK ,insti'tju:ʃn ; US ,insti'tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở
instruction n. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp
instrument n. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí
insult v., n. /'insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục
insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục
insurance n. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm
intelligence n. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh
intelligent adj. /in,teli'dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí
intend v. /in'tend/ ý định, có ý định
intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý
intention n. /in'tenʃn/ ý định, mục đích
interest n., v. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý
interesting adj. /'intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý
interested adj. có thích thú, có quan tâm, có chú ý
interior n., adj. /in'teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong
internal adj. /in'tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa
international adj. /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế
internet n. /'intə,net/ liên mạng
interpret v. /in'tз:prit/ giải thích
interpretation n. /in,tə:pri'teiʃn/ sự giải thích
interrupt v. /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời
interruption n. /,intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời
interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách
interview n., v. /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng
into prep. /'intu/ or /'intə/ vào, vào trong
introduce v. /'intrədju:s/ giới thiệu
introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu
invent v. /in'vent/ phát minh, sáng chế
invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế
invest v. /in'vest/ đầu tư
investigate v. /in'vestigeit/ điều tra, nghiên cứu
investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu
investment n. /in'vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư
invitation n. /,invi'teiʃn/ lời mời, sự mời
invite v. /in'vait / mời
involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí
involved in để hết tâm trí vào
involvement n. /in'vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào
iron n., v. /aɪən / sắt; bọc sắt
irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức
irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức
irritated adj. /'iriteitid/ tức giận, cáu tiết
-ish suffix 
island n. /´ailənd/ hòn đảo
issue n., v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra
it pron., det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó
its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó
item n. /'aitəm/ tin tức; khoản.., món..., tiết mục
itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó