---E---

each det., pron. /i:tʃ/ mỗi
each other (also one another) pron. nhau, lẫn nhau
ear n. /iə/ tai
early adj., adv. /´ə:li/ sớm
earn v. /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
earth n. /ə:θ/ đất, trái đất
ease n., v. /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
east n., adj., adv. /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
eastern adj. /'i:stən/ đông
easy adj. /'i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung
easily adv. /'i:zili/ dễ dàng
eat v. /i:t/ ăn
economic adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế 
economy n. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế
edge n. /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc
edition n. /i'diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản
editor n. /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút
educate v. /'edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
educated adj. /'edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo
education n. /,edju:'keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)
effect n. /i'fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
effective adj. /'ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực
effectively adv. /i'fektivli/ có kết quả, có hiệu lực
efficient adj. /i'fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả
efficiently adv. /i'fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm
effort n. /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực
e.g. abbr. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)
egg n. /eg/ trứng
either det., pron., adv. /´aiðə/ mỗi, một; cũng phải thế
elbow n. /elbou/ khuỷu tay
elderly adj. /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi
elect v. /i´lekt/ bầu, quyết định
election n. /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử
electric adj. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện
electrical adj. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện
electricity n. /ilek'trisiti/ điện, điện lực; điện lực học
electronic adj. /ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử
elegant adj. /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã
element n. /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố
elevator n. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy
else adv. /els/ khác, nữa; nếu không
elsewhere adv. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác
email (also e-mail) n., v. /'imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử
embarrass v. /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
embarrassing adj. /im´bærəsiη/ làm lúng túng, ngăn trở
embarrassed adj. /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
embarrassment n. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng, sự bối rối
emerge v. /i´məʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên
emergency n. /i'mзЗensi/ tình trạng khẩn cấp
emotion n. /i'moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
emotional adj. /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
emotionally adv. /i´mouʃənəli/ xúc động
emphasis n. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
emphasize (BrE also -ise) v. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật
empire n. /'empaiə/ đế chế, đế quốc
employ v. /im'plɔi/ dùng, thuê ai làm gì
unemployed adj. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được
employee n. /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công
employer n. /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động
employment n. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn
unemployment n. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp
empty adj., v. /'empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
enable v. /i'neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
encounter v., n. /in'kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp
encourage v. /in'kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
encouragement n. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích, sự làm can đảm
end n., v. /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
in the end cuối cùng, về sau
ending n. /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
enemy n. /'enәmi/ kẻ thù, quân địch
energy n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực
engage v. /in'geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước
engaged adj. /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
engine n. /en'ʤin/ máy, động cơ
engineer n. /endʒi'niər/ kỹ sư
engineering n. /,enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư
enjoy v. /in'dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được
enjoyable adj. /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú
enjoyment n. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng
enormous adj. /i'nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ
enough det., pron., adv. /i'nʌf/ đủ
enquiry (also inquiry especially in NAmE) n. /in'kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn
ensure v. /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn
enter v. /´entə/ đi vào, gia nhập
entertain v. /,entə'tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
entertaining adj. /,entə'teiniɳ/ giải trí
entertainer n. /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
entertainment n. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
enthusiasm n. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình
enthusiastic adj. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình
entire adj. /in'taiə/ toàn thể, toàn bộ
entirely adv. /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ
entitle v. /in'taitl/ cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì
entrance n. /'entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức
entry n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
envelope n. /'enviloup/ phong bì
environment n. /in'vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh
environmental adj. /in,vairən'mentl/ thuộc về môi trường
equal adj., n., v. /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
equally adv. /'i:kwзli / bằng nhau, ngang bằng
equipment n. /i'kwipmənt/ trang, thiết bị
equivalent adj., n. /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương
error n. /'erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm
escape v., n. /is'keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát
especially adv. /is'peʃəli/ đặc biệt là, nhất là
essay n. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận
essential adj., n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
essentially adv. /e¸senʃi´əli/ về bản chất, về cơ bản
establish v. /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập
estate n. /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản
estimate n., v. /'estimit - 'estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá
etc. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân
euro n. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
even adv., adj. /'i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
evening n. /'i:vniɳ/ buổi chiều, tối
event n. /i'vent/ sự việc, sự kiện
eventually adv. /i´ventjuəli/ cuối cùng
ever adv. /'evә(r)/ từng, từ trước tới giờ
every det. /'evәri/ mỗi, mọi
everyone (also everybody) pron. /´evri¸wʌn/ mọi người
everything pron. /'evriθiɳ/ mọi vật, mọi thứ
everywhere adv. /´evri¸weə/ mọi nơi
evidence n. /'evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng
evil adj., n. /'i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
ex- prefix tiền tố chỉ bên ngoài
exact adj. /ig´zækt/ chính xác, đúng
exactly adv. /ig´zæktli/ chính xác, đúng đắn
exaggerate v. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại
exaggerated adj. /ig'zædЗзreit/ cường điệu, phòng đại
exam n. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. sự thi cử, kỳ thi
examine v. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
example n. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ
excellent adj. /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng
except prep., conj. /ik'sept/ trừ ra, không kể; trừ phi
exception n. /ik'sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra
exchange v., n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi
in exchange (for) trong việc trao đổi về
excite v. /ik'sait/ kích thích, kích động
exciting adj. /ik´saitiη/ hứng thú, thú vị
excited adj. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích, bị kích động
excitement n. /ik´saitmənt/ sự kích thích, sự kích động
exclude v. /iks´klu/ ngăn chạn, loại trừ
excluding prep. /iks´kluiη/ ngoài ra, trừ ra
excuse n., v. /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
executive n., adj. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
exercise n., v. /'eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
exhibit v., n. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm
exhibition n. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
exist v. /ig'zist/ tồn tại, sống
existence n. /ig'zistəns/ sự tồn tại, sự sống
exit n. /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
expand v. /iks'pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
expect v. /ik'spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
expected adj. /iks´pektid/ được chờ đợi, được hy vọng
unexpected adj. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
unexpectedly adv. /'Δniks'pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
expectation n. /,ekspek'tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi
expense n. /ɪkˈspɛns/ chi phí
expensive adj. /iks'pensiv/ đắt
experience n., v. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
experienced adj. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm
experiment n., v. /n. ɪkˈspɛrəmənt ; v. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
expert n., adj. /,ekspз'ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo
explain v. /iks'plein/ giải nghĩa, giải thích
explanation n. /,eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích
explode v. /iks'ploud/ đập tan (hy vọng...), làm nổ, nổ
explore v. /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm
explosion n. /iks'plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt
export v., n. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu
expose v. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày
express v., adj. /iks'pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
expression n. /iks'preʃn/ sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt
extend v. /iks'tend/ giơ, duỗi ra (tay, chân..); kéo dài (thời gian..), dành cho, gửi lời
extension n. /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
extensive adj. /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát
extent n. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi
extra adj., n., adv. /'ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
extraordinary adj. /iks'trɔnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường
extreme adj., n. /iks'tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
extremely adv. /iks´tri:mli/ vô cùng, cực độ
eye n. /ai/ mắt