---G---

gain v., n. /geɪn/ lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới
gallon n. /'gælən/ Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ
gamble v., n. /'gæmbl/ đánh bạc; cuộc đánh bạc
gambling n. /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc
game n. /geim/ trò chơi
gap n. /gæp/ đèo, lỗ hổng, kẽ hở; chỗ trống
garage n. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô
garbage n. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng, ruột (thú)
garden n. /'gɑn/ vườn
gas n. /gæs/ khí, hơi đốt
gasoline n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa, dầu hỏa, xăng
gate n. /geit/ cổng
gather v. /'gæðə/ tập hợp; hái, lượm, thu thập
gear n. /giə/ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ
general adj. /'ʤenər(ə)l/ chung, chung chung; tổng
generally adv. /'dʒenərəli/ nói chung, đại thể
in general nói chung, đại khái
generate v. /'dʒenəreit/ sinh, đẻ ra
generation n. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra, sự phát sinh ra; thế hệ, đời
generous adj. /´dʒenərəs/ rộng lượng, khoan hồng, hào phóng
generously adv. /'dʒenərəsli/ rộng lượng, hào phóng
gentle adj. /dʒentl/ hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
gently adv. /'dʤentli/ nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng
gentleman n. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái, người thượng lưu
genuine adj. /´dʒenjuin/ thành thật, chân thật; xác thực
genuinely adv. /´dʒenjuinli/ thành thật, chân thật
geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý, khoa địa lý
get v. /get/ được, có được
get on leo, trèo lên
get off ra khỏi, thoát khỏi
giant n., adj. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ, người phi thường; khổng lồ, phi thường
gift n. /gift/ quà tặng
girl n. /g3:l/ con gái
girlfriend n. /'gз:lfrend/ bạn gái, người yêu
give v. /giv/ cho, biếu, tặng
give sth away cho, phát
give sth out chia, phân phối
give (sth) up bỏ, từ bỏ
glad adj. /glæd/ vui lòng, sung sướng
glass n. /glɑ:s/ kính, thủy tinh, cái cốc, ly
glasses n. kính đeo mắt
global adj. v /´gloubl/ toàn cầu, toàn thể, toàn bộ
glove n. /glʌv/ bao tay, găng tay
glue n., v. /glu:/ keo, hồ; gắn lại, dán bằng keo, hồ
gram n. /'græm/ đậu xanh
go v. /gou/ đi
go down đi xuống
go up đi lên
be going to sắp sửa, có ý định
goal n. /goƱl/ 
god n. /gɒd/ thần, Chúa
gold n., adj. /goʊld/ vàng; bằng vàng
good adj., n. /gud/ tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
good at tiến bộ ở
good for có lợi cho
goodbye exclamation, n. /¸gud´bai/ tạm biệt; lời chào tạm biệt
goods n. /gudz/ của cải, tài sản, hàng hóa
govern v. /´gʌvən/ cai trị, thống trị, cầm quyền
government n. /ˈgʌvərnmənt , ˈgʌvərmənt/ chính phủ, nội các; sự cai trị
governor n. /´gʌvənə/ thủ lĩnh, chủ; kẻ thống trị
grab v. /græb/ túm lấy, vồ, chộp lấy
grade n., v. /greɪd/ điểm, điểm số; phân loại, xếp loại
gradual adj. /´grædjuəl/ dần dần, từng bước một
gradually adv. /'grædzuәli/ dần dần, từ từ
grain n. /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, bản chất
gram (BrE also gramme) n. (abbr. g, gm) /'græm/ ngữ pháp
grammar n. /ˈgræmər/ văn phạm
grand adj. /grænd/ rộng lớn, vĩ đại
grandchild n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà)
granddaughter n. /'græn,do:tз/ cháu gái
grandfather n. /´græn¸fa:ðə/ ông
grandmother n. /'græn,mʌðə/ bà
grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà
grandson n. /´grænsʌn/ cháu trai
grant v., n. /grα:nt/ cho, ban, cấp; sự cho, sự ban, sự cấp
grass n. /grɑ:s/ cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ
grateful adj. /´greitful/ biết ơn, dễ chịu, khoan khoái
grave n., adj. /greiv/ mộ, dấu huyền; trang nghiêm, nghiêm trọng
gray(NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc)
grey /grei/ xám, hoa râm (tóc)
great adj. /greɪt/ to, lớn, vĩ đại
greatly adv. /´greitli/ rất, lắm; cao thượng, cao cả
green adj., n. /grin/ xanh lá cây
grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n. 
grocery (NAmE usually grocery store) n. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm
groceries n. /ˈgroʊsəri, ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa
ground n. /graund/ mặt đất, đất, bãi đất
group n. /gru:p/ nhóm
grow v. /grou/ mọc, mọc lên
grow up lớn lên, trưởng thành 
growth n. /grouθ/ sự lớn lên, sự phát triển
guarantee n., v. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành, bảo lãnh, người bảo lãnh; cam đoan, bảo đảm
guard n., v. /ga/ cái chắn, người bảo vệ; bảo vệ, gác, canh giữ
guess v., n. /ges/ đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
guest n. /gest/ khách, khách mời
guide n., v. /gaɪd/ điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
guilty adj. /ˈgɪlti/ có tội, phạm tội, tội lỗi
gun n. /gʌn/ súng
guy n. /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã