---K---

keen adj. /ki:n/ sắc, bén
keen on say mê, ưa thích
keep v. /ki:p/ giữ, giữ lại
key n., adj. /ki:/ chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
keyboard n. /'ki:bɔ/ bàn phím
kick v., n. /kick/ đá; cú đá
kid n. /kid/ con dê non
kill v. /kil/ giết, tiêu diệt
killing n. /´kiliη/ sự giết chóc, sự tàn sát
kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam
kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n. (abbr. k, km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
kind n., adj. /kaind/ loại, giống; tử tế, có lòng tốt
kindly adv. /´kaindli/ tử tế, tốt bụng
unkind adj. /ʌn´kaind/ độc ác, tàn nhẫn
kindness n. /'kaindnis/ sự tử tế, lòng tốt
king n. /kiɳ/ vua, quốc vương
kiss v., n. /kis/ hôn, cái hôn
kitchen n. /´kitʃin/ bếp
kilometre n. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
knee n. /ni:/ đầu gối
knife n. /naif/ con dao
knit v. /nit/ đan, thêu
knitted adj. /nitid/ được đan, được thêu
knitting n. /´nitiη/ việc đan; hàng dệt kim
knock v., n. /nɔk/ đánh, đập; cú đánh
knot n. /nɔt/ cái nơ; điểm nút, điểm trung tâm
know v. /nou/ biết
unknown adj. /'ʌn'noun/ không biết
well known adj. /´wel´noun/ nổi tiếng, được nhiều người biết đến
knowledge n. /'nɒliʤ/ sự hiểu biết, tri thức