---L---

litre n. /´li:tə/ lít
label n., v. /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác
laboratory, lab n. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm
labour (BrE) (NAmE labor) n. /'leibз/ lao động; công việc
lack n., v. /læk/ sự thiếu; thiếu
lacking adj. /'lækiη/ ngu đần, ngây ngô
lady n. /ˈleɪdi/ người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
lake n. /leik/ hồ
lamp n. /læmp/ đèn
land n., v. /lænd/ đất, đất canh tác, đất đai
landscape n. /'lændskeip/ phong cảnh
lane n. /lein/ đường nhỏ (làng, hẻm phố)
language n. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ
large adj. /laʒ/ rộng, lớn, to
largely adv. /´laʒli/ phong phú, ở mức độ lớn
last det., adv., n., v. /lɑ:st/ lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
late adj., adv. /leit/ trễ, muộn
later adv., adj. /leɪtə(r)/ chậm hơn
latest adj., n. /leitist/ muộn nhất, chậm nhất, gần đây nhất
latter adj., n. /´lætə/ sau cùng, gần đây, mới đây
laugh v., n. /lɑ:f/ cười; tiếng cười
launch v., n. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm
law n. /lo:/ luật
lawyer n. /ˈlɔyər , ˈlɔɪər/ luật sư
lay v. /lei/ xếp, đặt, bố trí
layer n. /'leiə/ lớp
lazy adj. /'leizi/ lười biếng
lead /li/ v., n. lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
leading adj. /´liiη/ lãnh đạo, dẫn đầu
leader n. /´liə/ người lãnh đạo, lãnh tụ
leaf n. /li:f/ lá cây, lá (vàng...)
league n. /li:g/ liên minh, liên hoàn
lean v. /li:n/ nghiêng, dựa, ỷ vào
learn v. / lə:n/ học, nghiên cứu
least det., pron., adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất
at least ít ra, ít nhất, chí ít
leather n. /'leðə/ da thuộc
leave v. /li:v/ bỏ đi, rời đi, để lại
leave out bỏ quên, bỏ sót
lecture n. /'lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết, bài thuyết trình, bài nói chuyện
left adj., adv., n. /left/ bên trái; về phía trái
leg n. /´leg/ chân (người, thú, bàn...)
legal adj. /ˈligəl/ hợp pháp
legally adv. /'li:gзlizm/ hợp pháp
lemon n. /´lemən/ quả chanh
lend v. /lend/ cho vay, cho mượn
length n. /leɳθ/ chiều dài, độ dài
less det., pron., adv. /les/ nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
lesson n. /'lesn/ bài học
let v. /lεt/ cho phép, để cho
letter n. /'letə/ thư; chữ cái, mẫu tự
level n., adj. /'levl/ trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
library n. /'laibrəri/ thư viện
licence (BrE) (NAmE license) n. /ˈlaɪsəns/ bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân; sự cho phép
license v. /'laisзns/ cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép
lid n. /lid/ nắp, vung (xoong, nồi..); mi mắt (eyelid)
lie v., n. /lai/ nói dối; lời nói dối, sự dối trá
life n. /laif/ đời, sự sống
lift v., n. /lift/ giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
light n., adj., v. /lait/ ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
lightly adv. /´laitli/ nhẹ nhàng
like prep., v., conj. /laik/ giống như; thích; như
unlike prep., adj. /ʌn´laik/ khác, không giống
likely adj., adv. /´laikli/ có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng; có thể, chắc vậy
unlikely adj. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra, không chắc xảy ra
limit n., v. /'limit/ giới hạn, ranh giới; giới hạn, hạn chế
limited adj. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế, có giới hạn
line n. /lain/ dây, đường, tuyến
link n., v. /lɪɳk/ mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối
lip n. /lip/ môi
liquid n., adj. /'likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
list n., v. /list/ danh sách; ghi vào danh sách
listen (to) v. /'lisn/ nghe, lắng nghe
literature n. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương, văn học
litre (BrE) (NAmE liter) n. (abbr. l) /´li:tə/ lít
little adj., det., pron., adv. /'lit(ә)l/ nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
a little det., pron. nhỏ, một ít
live adj., adv. /liv/ sống, hoạt động
live v. /liv/ sống
living adj. /'liviŋ/ sống, đang sống
lively adj. /'laivli/ sống, sinh động
load n., v. /loud/ gánh nặng, vật nặng; chất, chở
unload v. /ʌn´loud/ cất gánh nặng, dỡ hàng
loan n. /ləʊn/ sự vay mượn
local adj. /'ləʊk(ə)l/ địa phương, bộ phận, cục bộ
locally adv. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương, cục bộ
locate v. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí, định vị
located adj. /loʊˈkeɪtid/ định vị
location n. /louk´eiʃən/ vị trí, sự định vị
lock v., n. /lɔk/ khóa; khóa
logic n. /'lɔdʤik/ lô gic
logical adj. /'lɔdʤikəl/ hợp lý, hợp logic
lonely adj. /´lounli/ cô đơn, bơ vơ
long adj., adv. /lɔɳ/ dài, xa; lâu
look v., n. /luk/ nhìn; cái nhìn
look after (especially BrE) trông nom, chăm sóc
look at nhìn, ngắm, xem
look for tìm kiếm
look forward to mong đợi cách hân hoan
loose adj. /lu:s/ lỏng, không chặt
loosely adv. /´lu:sli/ lỏng lẻo
lord n. /lɔrd/ Chúa, vua
lorry n. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải
lose v. /lu:z/ mất, thua, lạc
lost adj. /lost/ thua, mất
loss n. /lɔs , lɒs/ sự mất, sự thua
lot: a lot (of) (also lots (of)) pron., det., adv. /lɒt/ số lượng lớn; rất nhiều
loud adj., adv. /laud/ to, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)
loudly adv. /'laudili/ ầm ĩ, inh ỏi
love n., v. /lʌv/ tình yêu, lòng yêu thương; yêu, thích
lovely adj. /ˈlʌvli/ đẹp, xinh xắn, có duyên
lover n. /´lʌvə/ người yêu, người tình
low adj., adv. /lou/ thấp, bé, lùn
loyal adj. /'lɔiəl/ trung thành, trung kiên
luck n. /lʌk/ may mắn, vận may
lucky adj. /'lʌki/ gặp may, gặp may mắn, hạnh phúc
unlucky adj. /ʌn´lʌki/ không gặp may, bất hạnh
luggage n. (especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý
lump n. /lΛmp/ cục, tảng, miếng; cái bướu
lunch n. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa
lung n. /lʌη/ phổi