---B---

back n., adj., adv., v. /bæk/ lưng, về phía sau, trở lại
background n. /'bækgraund/ phía sau; nền
backwards (also backward especially in NAmE) adv. /'bækwədz/
backward adj. /'bækwəd/ về phía sau, lùi lại
bacteria n. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn
bad adj. /bæd/ xấu, tồi
go bad bẩn thỉu, thối, hỏng
badly adv. /'bædli/ xấu, tồi
bad-tempered adj. /'bæd'tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
bag n. /bæg/ bao, túi, cặp xách
baggage n. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý
bake v. /beik/ nung, nướng bằng lò
balance n., v. /'bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
ball n. /bɔ:l/ quả bóng
ban v., n. /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
band n. /bænd/ băng, đai, nẹp
bandage n., v. /'bændidʤ/ dải băng; băng bó
bank n. /bæɳk/ bờ (sông…) , đê
bar n. /bɑ:/ quán bán rượu
bargain n. /'bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật
base n., v. /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
based on dựa trên
basic adj. /'beisik/ cơ bản, cơ sở
basically adv. /'beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
basis n. /'beisis/ nền tảng, cơ sở
bath n. /bɑ:θ/ sự tắm
bathroom n. buồng tắm, nhà vệ sinh
battery n. /'bætəri/ pin, ắc quy
battle n. /'bætl/ trận đánh, chiến thuật
bay n. /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
beach n. /bi:tʃ/ bãi biển
beak n. /bi:k/ mỏ chim
bear v. /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm
beard n. /biəd/ râu
beat n., v. /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
beautiful adj. /'bju:təful/ đẹp
beautifully adv. /'bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng
beauty n. /'bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
because conj. /bi'kɔz/ bởi vì, vì
because of prep. vì, do bởi
become v. /bi'kʌm/ trở thành, trở nên
bed n. /bed/ cái giường
bedroom n. /'bedrum/ phòng ngủ
beef n. /bi:f/ thịt bò
beer n. /bi:ə/ rượu bia
before prep., conj., adv. /bi'fɔ:/ trước, đằng trước
begin v. /bi'gin/ bắt đầu, khởi đầu
beginning n. /bi'giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
behalf n. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt
on behalf of sb thay mặt cho ai, nhân danh ai
on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai
behave v. /bi'heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. 
behind prep., adv. /bi'haind/ sau, ở đằng sau
belief n. /bi'li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
believe v. /bi'li:v/ tin, tin tưởng
bell n. /bel/ cái chuông, tiếng chuông
belong v. /bi'lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
below prep., adv. /bi'lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
belt n. /belt/ dây lưng, thắt lưng
bend v., n. /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
bent adj. /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
beneath prep., adv. /bi'ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
benefit n., v. /'benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
beside prep. /bi'said/ bên cạnh, so với
bet v., n. /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
betting n. /beting/ sự đánh cuộc
better, best /'betə/ /best/ tốt hơn, tốt nhất
good, well /gud/ /wel/ tốt, khỏe
between prep., adv. /bi'twi:n/ giữa, ở giữa
beyond prep., adv. /bi'jɔnd/ ở xa, phía bên kia
bicycle (also bike) n. /'baisikl/ xe đạp
bid v., n. /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
big adj. /big/ to, lớn
bill n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc
bin n. (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
biology n. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học
bird n. /bə/ chim
birth n. /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
give birth (to) sinh ra
birthday n. /'bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
biscuit n. (BrE) /'biskit/ bánh quy
bit n. (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh
a bit một chút, một tí
bite v., n. /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
bitter adj. /'bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
bitterly adv. /'bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
black adj., n. /blæk/ đen; màu đen
blade n. /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
blame v., n. /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
blank adj., n. /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
blankly adv. /'blæɳkli/ ngây ra, không có thần
blind adj. /blaind/ đui, mù
block n., v. /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
blonde adj., n., blond adj. /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
blood n. /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
blow v., n. /blou/ nở hoa; sự nở hoa
blue adj., n. /blu:/ xanh, màu xanh
board n., v. /bɔ/ tấm ván; lát ván, lót ván
on board trên tàu thủy
boat n. /bout/ tàu, thuyền
body n. /'bɔdi/ thân thể, thân xác
boil v. /bɔil/ sôi, luộc
bomb n., v. /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
bone n. /boun/ xương
book n., v. /buk/ sách; ghi chép
boot n. /bu:t/ giày ống
border n. /'bɔə/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
bore v. /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
boring adj. /'bɔ:riɳ/ buồn chán
bored adj. buồn chán
born: be born v. /bɔ:n/ sinh, đẻ
borrow v. /'bɔrou/ vay, mượn
boss n. /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
both det., pron. /bouθ/ cả hai
bother v. /'bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
bottle n. /'bɔtl/ chai, lọ
bottom n., adj. /'bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
bowl n. /boul/ cái bát
box n. /bɔks/ hộp, thùng
boy n. /bɔi/ con trai, thiếu niên
boyfriend n. bạn trai
brain n. /brein/ óc não; đầu óc, trí não
branch n. /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)
brave adj. /breiv/ gan dạ, can đảm
bread n. /bred/ bánh mỳ
break v., n. /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
broken adj. /'broukən/ bị gãy, bị vỡ
breakfast n. /'brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng
breast n. /brest/ ngực, vú
breath n. /breθ/ hơi thở, hơi
breathe v. /bri:ð/ hít, thở
breathing n. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở
breed v., n. /bri/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
brick n. /brik/ gạch
bridge n. /bridʤ/ cái cầu
brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt
briefly adv. /'bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt
bright adj. /brait/ sáng, sáng chói
brightly adv. /'braitli/ sáng chói, tươi
brilliant adj. /'briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi
bring v. /briɳ/ mang, cầm , xách lại
broad adj. /broutʃ/ rộng
broadly adv. /'brɔli/ rộng, rộng rãi
broadcast v., n. /'brɔkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá
brother n. /'brΔðз/ anh, em trai
brown adj., n. /braun/ nâu, màu nâu
brush n., v. /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét
bubble n. /'bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm
budget n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách
build v. /bild/ xây dựng
building n. /'bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
bullet n. /'bulit/ đạn (súng trường, súng lục)
bunch n. /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)
burn v. /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
burnt adj. /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
burst v. /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
bury v. /'beri/ chôn cất, mai táng
bus n. /bʌs/ xe buýt
bush n. /bu∫/ bụi cây, bụi rậm
business n. /'bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh
businessman, businesswoman n. thương nhân
busy adj. /´bizi/ bận, bận rộn
but conj. /bʌt/ nhưng
butter n. /'bʌtə/ bơ
button n. /'bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
buy v. /bai/ mua
buyer n. /´baiə/ người mua
by prep., adv. /bai/ bởi, bằng
bye exclamation /bai/ tạm biệt