---T---

table n. /'teibl/ cái bàn
tablet n. /'tæblit/ tấm, bản, thẻ phiến 
tackle v., n. /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết, khắc phục, bàn thảo; đồ dùng, dụng cụ
tail n. /teil/ đuôi, đoạn cuối
take v. /teik/ sự cầm nắm, sự lấy
take sth off cởi, bỏ cái gì, lấy đi cái gì
take (sth) over chở, chuyển cái gì; tiếp quản, kế tục cái gì
talk v., n. /tɔ:k/ nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
tall adj. /tɔ:l/ cao
tank n. /tæŋk/ thùng, két, bể
tap v., n.. /tæp/ mở vòi, đóng vồi; vòi, khóa
tape n. /teip/ băng, băng ghi âm; dải, dây
target n. /'ta:git/ bia, mục tiêu, đích
task n. /tɑːsk/ nhiệm vụ, nghĩa vụ, bài tập, công tác, công việc
taste n., v. /teist/ vị, vị giác; nếm
tax n., v. /tæks/ thuế; đánh thuế
taxi n. /'tæksi/ xe tắc xi
tea n. /ti:/ cây chè, trà, chè
teach v. /ti:tʃ/ dạy
teaching n. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy, công việc dạy học
teacher n. /'ti:t∫ə/ giáo viên
team n. /ti:m/ đội, nhóm
tear ( NAmE )v., n. /tiə/ xé, làm rắch; chỗ rách, miếng xe; nước mắt
technical adj. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
technique n. /tek'ni:k/ kỹ sảo, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
technology n. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học, công nghệ học
telephone (also phone) n., v. /´telefoun/ máy điện thoại, gọi điện thoại
television (also TV) n. /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình
tell v. /tel/ nói, nói với
temperature n. /´tempritʃə/ nhiệt độ
temporary adj. /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời, nhất thời
temporarily adv. /'tempзrзlti/ tạm
tend v. /tend/ trông nom, chăm sóc, giữ gìn, hầu hạ
tendency n. /ˈtɛndənsi/ xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng
tension n. /'tenʃn/ sự căng, độ căng, tình trạng căng
tent n. /tent/ lều, rạp
term n. /tɜ:m/ giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
terrible adj. /'terəbl/ khủng khiếp, ghê sợ
terribly adv. /'terəbli/ tồi tệ, không chịu nổi
test n., v. /test/ bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm
text n. /tɛkst/ nguyên văn, bản văn, chủ đề, đề tì
than prep., conj. /ðæn/ hơn
thank v. /θæŋk/ cám ơn
thanks exclamation, n. /'θæŋks/ sự cảm ơn, lời cảm ơn
thank you exclamation, n. cảm ơn bạn (ông bà, anh chị...)
that det., pron., conj. /ðæt/ người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là
the definite article /ði:, ði, ðз/ cái, con, người, ấy này....
theatre (BrE) (NAmE theater) n. /ˈθiətər/ rạp hát, nhà hát
their det. /ðea(r)/ của chúng, của chúng nó, của họ
theirs pron. /ðeəz/ của chúng, của chúng nó, của họ
them pron. /ðem/ chúng, chúng nó, họ
theme n. /θi:m/ đề tài, chủ đề
themselves pron. /ðəm'selvz/ tự chúng, tự họ, tự
then adv. /ðen/ khi đó, lúc đó, tiếp đó
theory n. /'θiəri/ lý thuyết, học thuyết
there adv. /ðeз/ ở nơi đó, tại nơi đó
therefore adv. /'ðeəfɔr)/ bởi vậy, cho nên, vì thế
they pron. /ðei/ chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
thick adj. /θik/ dày; đậm
thickly adv. /θikli/ dày; dày đặc; thành lớp dày
thickness n. /´θiknis/ tính chất dày, độ dày, bề dày
thief n. /θi:f/ kẻ trộm, kẻ cắp
thin adj. /θin/ mỏng, mảnh
thing n. /θiŋ/ cái, đồ, vật
think v. /θiŋk/ nghĩ, suy nghĩ
thinking n. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ, ý nghĩ
thirsty adj. /´θə:sti/ khát, cảm thấy khát
this det., pron. /ðis/ cái này, điều này, việc này
thorough adj. /'θʌrə/ cẩn thận, kỹ lưỡng
thoroughly adv. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để
though conj., adv. /ðəʊ/ dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy
thought n. /θɔ:t/ sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
thread n. /θred/ chỉ, sợi chỉ, sợi dây
threat n. /θrɛt/ sự đe dọa, lời đe dọa
threaten v. /'θretn/ dọa, đe dọa
threatening adj. /´θretəniη/ sự đe dọa, sự hăm dọa
throat n. /θrout/ cổ, cổ họng
through prep., adv. /θru:/ qua, xuyên qua
throughout prep., adv. /θru:'aut/ khắp, suốt
throw v. /θrou/ ném, vứt, quăng
throw sth away ném đi, vứt đi, liệng đi
thumb n. /θʌm/ ngón tay cái
Thursday n. (abbr. Thur., Thurs.) /´θə:zdi/ thứ 5
thus adv. /ðʌs/ như vậy, như thế, do đó
ticket n. /'tikit/ vé
tidy adj., v. /´taidi/ sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; làm cho sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
untidy adj. /ʌn´taidi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
tie v., n. /tai/ buộc, cột, trói; dây buộc, daay trói, dây giày
tie sth up có quan hệ mật thiết, gắn chặt 
tight adj., adv. /tait/ kín, chặt, chật
tightly adv. /'taitli/ chặc chẽ, sít sao
till until /til/ cho đến khi, tới lúc mà
time n. /taim/ thời gian, thì giờ 
timetable n. (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc, thời gian biểu
tin n. /tɪn/ thiếc
tiny adj. /'taini/ rất nhỏ, nhỏ xíu
tip n., v. /tip/ đầu, mút, đỉnh, chóp; bịt đầu, lắp đầu vào
tire v. (BrE, NAmE), n. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe
tiring adj. /´taiəriη/ sự mệt mỏi, sự mệt nhọc
tired adj. /'taɪəd/ mệt, muốn ngủ, nhàm chán
title n. /ˈtaɪtl/ đầu đề, tiêu đề; tước vị, tư cách
to prep., infinitive marker /tu:, tu, tз/ theo hướng, tới
today adv., n. /tə'dei/ vào ngày này; hôm nay, ngày nay
toe n. /tou/ ngón chân (người)
together adv. /tə'geðə/ cùng nhau, cùng với
toilet n. /´tɔilit/ nhà vệ sinh; sự trang điểm (rửa mặt, ăn mặc, chải tóc...)
tomato n. /tə´ma:tou/ cà chua
tomorrow adv., n. /tə'mɔrou/ vào ngày mai; ngày mai
ton n. /tΔn/ tấn
tone n. /toun/ tiếng, giọng
tongue n. /tʌη/ lưỡi
tonight adv., n. /tə´nait/ vào đêm nay, vào tối nay; đêm nay, tối nay
tonne n. /tʌn/ tấn
too adv. /tu:/ cũng
tool n. /tu:l/ dụng cụ, đồ dùng
tooth n. /tu:θ/ răng
top n., adj. /tɒp/ chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết
topic n. /ˈtɒpɪk/ đề tài, chủ đề
total adj., n. /'toutl/ tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng
totally adv. /toutli/ hoàn toàn
touch v., n. /tʌtʃ/ sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
tough adj. /tʌf/chắc, bền, dai
tour n., v. /tuə/ cuộc đo du lịch, cuộc đi dạo, chuyến du lịch; đi du lịch
tourist n. /'tuərist/ khách du lịch
towards (also toward especially in NAmE) prep. /tə´wɔz/ theo hướng, về hướng
towel n. /taʊəl/ khăn tắm, khăn lau
tower n. /'tauə/ tháp
town n. /taun/ thị trấn, thị xã, thành phố nhỏ
toy n., adj. /tɔi/ đồ chơi, đồ trang trí; thể loại đồ chơi
trace v., n. /treis/ phát hiện, tìm thấy, vạch, chỉ ra, phác họa; dấu, vết, một chút
track n. /træk/ phần của đĩa; đường mòn, đường đua
trade n., v. /treid/ thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi
trading n. /treidiη/ sự kinh doanh, việc mua bán
tradition n. /trə´diʃən/ truyền thống
traditional adj. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống, theo lối cổ
traditionally adv. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống, là truyền thống
traffic n. /'træfik/ sự đi lại, sự giao thông, sự chuyển động
train n., v. /trein/ xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo
training n. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự đào tạo
transfer v., n. /'trænsfə:/ dời, di chuyển; sự di chuyển, sự dời chỗ
transform v. /træns'fɔ:m/ thay đổi, biến đổi
translate v. /træns´leit/ dịch, biên dịch, phiên dịch
translation n. /træns'leiʃn/ sự dịch
transparent adj. /træns´pærənt/ trong suốt; dễ hiểu, sáng sủa
transport n. (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển, sự vận tải; phương tiện đi lại
transport v. (BrE, NAmE) chuyên chở, vận tải
trap n., v. /træp/ đồ đạc, hành lý; bẫy, cạm bãy; bẫy, giữ, chặn lại
travel v., n. /'trævl/ đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
traveller (BrE) (NAmE traveler) n. /'trævlə/ người đi, lữ khách
treat v. /tri:t/ đối xử, đối đãi, cư xử
treatment n. /'tri:tmənt/ sự đối xử, sự cư xử
tree n. /tri:/ cây
trend n. /trend/ phương hướng, xu hướng, chiều hướng
trial n. /'traiəl/ sự thử nghiệm, cuộc thử nghiệm
triangle n. /´trai¸æηgl/ hình tam giác
trick n., v. /trik/ mưu mẹo, thủ đoạn, trò lừa gatj; lừa, lừa gạt
trip n., v. /trip/ cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn
tropical adj. /´trɔpikəl/ nhiệt đới
trouble n. /'trʌbl/ điều lo lắng, điều muộn phiền
trousers n. (especially BrE) /´trauzə:z/ quần
truck n. (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi
true adj. /tru:/ đúng, thật
truly adv. /'tru:li/ đúng sự thật, đích thực, thực sự
Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của...)
trust n., v. /trʌst/ niềm tin, sự phó thác; tin, tin cậy, phó thác
truth n. /tru:θ/ sự thật
try v. /trai/ thử, cố gắng
tube n. /tju:b/ ống, tuýp
Tuesday n. (abbr. Tue., Tues.) /´tju:zdi/ thứ 3
tune n., v. /tun , tyun/ điệu, giai điệu; lên dây, so dây (đàn)
tunnel n. /'tʌnl/ đường hầm, hang
turn v., n. /tə:n/ quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
TV television vô tuyến truyền hình
twice adv. /twaɪs/ hai lần
twin n., adj. /twɪn/ sinh đôi, tạo thành cặp; cặp song sinh
twist v., n. /twist/ xoắn, cuộn, quắn; sự xoắn, vòng xoắn
twisted adj. /twistid/ được xoắn, được cuộn
type n., v. /taip/ loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
typical adj. /´tipikəl/ tiêu biểu, điển hình, đặc trưng
typically adv. /´tipikəlli/ điển hình, tiêu biểu
tyre n. (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp, vỏ xe