---H---

habit n. /´hæbit/ thói quen, tập quán
hair n. /heə/ tóc
hairdresser n. /'heədresə/ thợ làm tóc
half n., det., pron., adv. /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
hall n. /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường
hammer n. /'hæmə/ búa
hand n., v. /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
handle v., n. /'hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai
hang v. /hæŋ/ treo, mắc
happen v. /'hæpən/ xảy ra, xảy đến
happiness n. /'hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc
unhappiness n. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn, sự bất hạnh
happy adj. /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
happily adv. /'hæpili/ sung sướng, hạnh phúc
unhappy adj. /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khốn khổ
hard adj., adv. /ha/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
hardly adv. /´hali/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn
harm n., v. /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại
harmful adj. /´ha:mful/ gây tai hại, có hại
harmless adj. /´ha:mlis/ không có hại
hat n. /hæt/ cái mũ
hate v., n. /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận
hatred n. /'heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét
have v., auxiliary v. /hæv, həv/ có
have to modal v. phải (bắt buộc, có bổn phận phải)
he pron. /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy 
head n., v. /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
headache n. /'hedeik/ chứng nhức đầu
heal v. /hi:l/ chữa khỏi, làm lành
health n. /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh
healthy adj. /'helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh
hear v. /hiə/ nghe
hearing n. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác
heart n. /hɑ:t/ tim, trái tim
heat n., v. /hi:t/ hơi nóng, sức nóng
heating n. /'hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng
heaven n. /ˈhɛvən/ thiên đường
heavy adj. /'hevi/ nặng, nặng nề
heavily adv. /´hevili/ nặng, nặng nề
heel n. /hi:l/ gót chân
height n. /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao
hell n. /hel/ địa ngục
hello exclamation, n. /hз'lou/ chào, xin chào; lời chào
help v., n. /'help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ
helpful adj. /´helpful/ có ích; giúp đỡ
hence adv. /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế
her pron., det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
hers pron. /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
here adv. /hiə/ đây, ở đây
hero n. /'hiərou/ người anh hùng
herself pron. /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
hesitate v. /'heziteit/ ngập ngừng, do dự
hi exclamation /hai/ xin chào
hide v. /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu
high adj., adv. /hai/ cao, ở mức độ cao
highly adv. /´haili/ tốt, cao; hết sức, ở mức độ cao
highlight v., n. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất
highway n. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ
hill n. /hil/ đồi
him pron. /him/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy
himself pron. /him´self/ chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
hip n. /hip/ hông
hire v., n. /haiə/ thuê, cho thuê (nhà...); sự thuê, sự cho thuê
his det., pron. /hiz/ của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
historical adj. /his'tɔrikəl/ lịch sử, thuộc lịch sử
history n. /´histəri/ lịch sử, sử học
hit v., n. /hit/ đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
hobby n. /'hɒbi/ sở thích riêng
hold v., n. /hould/ cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
hole n. /'houl/ lỗ, lỗ trống; hang
holiday n. /'hɔlədi/ ngày lễ, ngày nghỉ
hollow adj. /'hɔlou/ rỗng, trống rỗng
holy adj. /ˈhoʊli/ linh thiêng; sùng đạo
home n., adv.. /hoʊm/ nhà; ở tại nhà, nước mình
homework n. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh), công việc làm ở nhà
honest adj. /'ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật
honestly adv. /'ɔnistli/ lương thiện, trung thực, chân thật
honour (BrE) (NAmE honor) n. /'onз/ danh dự, thanh danh, lòng kính trọng
in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với
hook n. /huk/ cái móc; bản lề; lưỡi câu
hope v., n. /houp/ hy vọng; nguồn hy vọng
horizontal adj. /,hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời, ở chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành)
horn n. /hɔ:n/ sừng (trâu, bò...)
horror n. /´hɔrə/ điều kinh khủng, sự ghê rợn
horse n. /hɔrs/ ngựa
hospital n. /'hɔspitl/ bệnh viện, nhà thương
host n., v. /houst/ chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị....)
hot adj. /hɒt/ nóng, nóng bức
hotel n. /hou´tel/ khách sạn
hour n. /'auз/ giờ
house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà
housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở
household n., adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình
how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào
huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ
human adj., n. /'hju:mən/ (thuộc) con người, loài người
humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh
humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh
hungry adj. /'hΔŋgri/ đó
hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn
hunting n. /'hʌntiɳ/ sự đi săn
hurry v., n. /ˈhɜri , ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút
in a hurry vội vàng, hối hả, gấp rút
hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại
husband n. /´hʌzbənd/ người chồng