---S---

sack n., v. /sæk/ bào tải; đóng bao, bỏ vào bao
sad adj. /sæd/ buồn, buồn bã
sadly adv. /'sædli/ một cách buồn bã, đáng buồn là, không may mà
sadness n. /'sædnis/ sự buồn rầu, sự buồn bã
safe adj. /seif/ an toàn, chắc chắn, đáng tin
safely adv. /seifli/ an toàn, chắc chắn, đáng tin
safety n. /'seifti/ sự an toàn, sự chắc chăn
sail v., n. /seil/ đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm
sailing n. /'seiliɳ/ sự đi thuyền
sailor n. /seilə/ thủy thủ
salad n. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm); rau sống
salary n. /ˈsæləri/ tiền lương
sale n. /seil/ việc bán hàng
salt n. /sɔ:lt/ muối
salty adj. /´sɔ:lti/ chứ vị muối, có muối, mặn
same adj., pron. /seim/ đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó
sample n. /´sa:mpl/ mẫu, hàng mẫu
sand n. /sænd/ cát
satisfaction n. /,sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn, toại nguyện; sự trả nợ, bồi thường
satisfy v. /'sætisfai/ làm thỏa mãn, hài lòng; trả (nợ), chuộc tội
satisfied adj. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng, vừa ý, thoả mãn
satisfying adj. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn, làm thỏa mãn, làm vừa ý
Saturday n. (abbr. Sat.) /'sætədi/ thứ 7
sauce n. /sɔ:s/ nước xốt, nước chấm
save v. /seiv/ cứu, lưu
saving n. /´seiviη/ sự cứu, sự tiết kiệm
say v. /sei/ nói
scale n. /skeɪl/ vảy (cá..)
scare v., n. /skɛə/ làm kinh hãi, sợ hãi, dọa; sự sợ hãi, sự kinh hoàng
scared adj. /skerd/ bị hoảng sợ, bị sợ hãi
scene n. /si:n/ cảnh, phong cảnh
schedule n., v. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc, bản liệt kê; lên thời khóa biểu, lên kế hoạch
scheme n. /ski:m/ sự sắp xếp, sự phối hợp; kế hoạch thực hiện; lược đồ, sơ đồ
school n. /sku:l/ đàn cá, bầy cá
science n. /'saiəns/ khoa học, khoa học tự nhiên
scientific adj. /,saiən'tifik/ (thuộc) khoa học, có tính khoa học
scientist n. /'saiəntist/ nhà khoa học
scissors n. /´sizəz/ cái kéo
score n., v. /skɔ:/ điểm số, bản thắng, tỷ số; đạt được, thành công, cho điểm
scratch v., n. /skrætʃ/ cào, làm xước da; sự cào, sự trầy xước da
scream v., n. /skri:m/ gào thét, kêu lên; tiếng thét, tiếng kêu to
screen n. /skrin/ màn che, màn ảnh, màn hình; phim ảnh nói chung
screw n., v. /skru:/ đinh vít, đinh ốc; bắt vít, bắt ốc
sea n. /si:/ biển
seal n., v. /si:l/ hải cẩu; săn hải cẩu
search n., v. /sə:t∫/ sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra
season n. /´si:zən/ mùa
seat n. /si:t/ ghế, chỗ ngồi
second det., ordinal number, adv., n. /ˈsɛkənd/ thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
secondary adj. /´sekəndəri/ trung học, thứ yếu
secret adj., n. /'si:krit/ bí mật; điều bí mật
secretly adv. /'si:kritli/ bí mật, riêng tư
secretary n. /'sekrətri/ thư ký
section n. /'sekʃn/ mục, phần
sector n. /ˈsɛktər/ khu vực, lĩnh vực
secure adj., v. /si'kjuə/ chắc chắn, đảm bảo; bảo đảm, giữ an ninh
security n. /siˈkiuəriti/ sự an toàn, sự an ninh
see v. /si:/ nhìn, nhìn thấy, quan sát
seed n. /sid/ hạt, hạt giống
seek v. /si:k/ tìm, tìm kiếm, theo đuổi
seem linking v. /si:m/ có vẻ như, dường như
select v. /si´lekt/ chọn lựa, chọn lọc
selection n. /si'lekʃn/ sự lựa chọn, sự chọc lọc
self n. /self/ bản thân mình
self- combining form 
sell v. /sel/ bán
senate n. /´senit/ thượng nghi viện, ban giám hiệu
senator n. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ
send v. /send/ gửi, phái đi
senior adj., n. /'si:niə/ nhiều tuổi hơn, dành cho trẻ em trên 11t; người lớn tuổi hơn, sinh viên năm cuối trường trung học, cao đẳng
sense n. /sens/ giác quan, tri giác, cảm giác
sensible adj. /'sensəbl/ có óc xét đoán; hiểu, nhận biết được
sensitive adj. /'sensitiv/ dễ bị thương, dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm
sentence n. /'sentəns/ câu
separate adj., v. /'seprət/ khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay
separated adj. /'seprətid/ ly thân
separately adv. /'seprətli/ không cùng nhau, thành người riêng, vật riêng
separation n. /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt, phân ly, sự chia tay, ly thân
September n. (abbr. Sept.) /sep´tembə/ tháng 9
series n. /ˈsɪəriz/ loạt, dãy, chuỗi
serious adj. /'siәriәs/ đứng đắn, nghiêm trang
seriously adv. /siəriəsli/ đứng đắn, nghiêm trang
servant n. /'sə:vənt/ người hầu, đầy tớ
serve v. /sɜ:v/ phục vụ, phụng sự
service n. /'sə:vis/ sự phục vụ, sự hầu hạ
session n. /'seʃn/ buổi họp, phiên họp, buổi, phiên
set n., v. /set/ bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
settle v. /ˈsɛtl/ giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
several det., pron. /'sevrəl/ vài
severe adj. /səˈvɪər/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
severely adv. /sə´virli/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
sew v. /soʊ/ may, khâu
sewing n. /´souiη/ sự khâu, sự may vá
sex n. /seks/ giới, giống
sexual adj. /'seksjuəl/ giới tính, các vấn đề sinh lý
sexually adv. /'sekSJli/ giới tính, các vấn đề sinh lý
shade n. /ʃeid/ bóng, bóng tối
shadow n. /ˈʃædəu/ bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
shake v., n. /ʃeik/ rung, lắc, giũ; sự rung, sự lắc, sự giũ
shall modal v. /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ
shallow adj. /ʃælou/ nông, cạn
shame n. /ʃeɪm/ sự xấu hổ, thẹn thùng, sự ngượng
shape n., v. /ʃeip/ hình, hình dạng, hình thù
shaped adj. /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ
share v., n. /ʃeə/ đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ
sharp adj. /ʃɑrp/ sắc, nhọn, bén
sharply adv. /ʃɑrpli/ sắc, nhọn, bén
shave v. /ʃeiv/ cạo (râu), bào, đẽo (gỗ)
she pron. /ʃi:/ nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
sheep n. /ʃi:p/ con cừu
sheet n. /ʃi:t/ chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ
shelf n. /ʃɛlf/ kệ, ngăn, giá
shell n. /ʃɛl/ vỏ, mai; vẻ bề ngoài
shelter n., v. /'ʃeltə/ sự nương tựa, sự che chở, sự ẩn náu; che chở, bảo vệ
shift v., n. /ʃift/ đổi chỗ, dời chỗ, chuyển, giao; sự thay đổi, sự luân phiên
shine v. /ʃain/ chiếu sáng, tỏa sáng
shiny adj. /'∫aini/ sáng chói, bóng
ship n. /ʃɪp/ tàu, tàu thủy
shirt n. /ʃɜːt/ áo sơ mi
shock n., v. /Sok/ sự đụng chạm, va chạm, sự kích động, sự choáng; chạm mạnh, va mạnh, gây sốc
shocking adj. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn, tồi tệ, gây kích động
shocked adj. /Sok/ bị kích động, bị va chạm, bị sốc
shoe n. /ʃu:/ giày
shoot v. /ʃut/ vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi ra
shooting n. /'∫u:tiη/ sự bắn, sự phóng đi
shop n., v. /ʃɔp/ cửa hàng; đi mua hầng, đi chợ
shopping n. /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm
short adj. /ʃɔ:t/ ngắn, cụt
shortly adv. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn, sớm
shot n. /ʃɔt/ đạn, viên đạn
should modal v. /ʃud, ʃəd, ʃd/ nên
shoulder n. /'ʃouldə/ vai
shout v., n. /ʃaʊt/ hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo
show v., n. /ʃou/ biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
shower n. /´ʃouə/ vòi hoa sen, sự tắm vòi hoa sen
shut v., adj. /ʃʌt/ đóng, khép, đậy; tính khép kín
shy adj. /ʃaɪ/ nhút nhát, e thẹn
sick adj. /sick/ ốm, đau, bệnh
be sick (BrE) bị ốm
feel sick (especially BrE) buồn nôn
side n. /said/ mặt, mặt phẳng
sideways adj., adv. /´saidwəz/ ngang, từ một bên; sang bên
sight n. /sait/ cảnh đẹp; sự nhìn
sign n., v. /sain/ dấu, dấu hiệu, kí hiệu; đánh dấu, viết ký hiệu
signal n., v. /'signəl/ dấu hiệu, tín hiệu; ra hiệu, báo hiệu
signature n. /ˈsɪgnətʃər , ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký
significant adj. /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa, quan trọng
significantly adv. /sig'nifikəntli/ đáng kể
silence n. /ˈsaɪləns/ sự im lặng, sự yên tĩnh
silent adj. /ˈsaɪlənt/ im lặng, yên tĩnh
silk n. /silk/ tơ (t.n+n.tạo), chỉ, lụa
silly adj. /´sili/ ngớ ngẩn, ngu ngốc, khờ dại
silver n., adj. /'silvə/ bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
similar adj. /´similə/ giống như, tương tự như
similarly adv. /´similəli/ tương tự, giống nhau
simple adj. /'simpl/ đơn, đơn giản, dễ dàng
simply adv. /´simpli/ một cách dễ dàng, giản dị
since prep., conj., adv. /sins/ từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy
sincere adj. /sin´siə/ thật thà, thẳng thắng, chân thành
sincerely adv. /sin'siəli/ một cách chân thành
Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh, chị.. (viết ở cuối thư) 
sing v. /siɳ/ hát, ca hát
singing n. /´siηiη/ sự hát, tiếng hát
singer n. /´siηə/ ca sĩ
single adj. /'siɳgl/ đơn, đơn độc, đơn lẻ
sink v. /sɪŋk/ chìm, lún, đắm
sir n. /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài, Ông
sister n. /'sistə/ chị, em gái
sit v. /sit/ ngồi
sit down ngồi xuống
site n. /sait/ chỗ, vị trí
situation n. /,sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh, địa thế, vị trí
size n. /saiz/ cỡ
-sized /saizd/ đã được định cỡ
skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. /´skilful/ tài giỏi, khéo tay
skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv. /´skilfulli/ tài giỏi, khéo tay
skill n. /skil/ kỹ năng, kỹ sảo
skilled adj. /skild/ có kỹ năng, có kỹ sảo, khẻo tay; có kinh nghiệm,, lành nghề
skin n. /skin/ da, vỏ
skirt n. /skɜːrt/ váy, đầm
sky n. /skaɪ/ trời, bầu trời
sleep v., n. /sli:p/ ngủ; giấc ngủ
sleeve n. /sli:v/ tay áo, ống tay
slice n., v. /slais/ miếng, lát mỏng; cắt ra thành miếng mỏng, lát mỏng
slide v. /slaid/ trượtc, chuyển động nhẹ, lướt qua
slight adj. /slait/ mỏng manh, thon, gầy
slightly adv. /'slaitli/ mảnh khảnh, mỏng manh, yếu ớt
slip v. /slip/ trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
slope n., v. /sloup/ dốc, đường dốc, độ dốc; nghiêng, dốc
slow adj. /slou/ chậm, chậm chạp
slowly adv. /'slouli/ một cách chậm chạp, chậm dần
small adj. /smɔ:l/ nhỏ, bé
smart adj. /sma:t/ mạnh, ác liệt
smash v., n. /smæʃ/ đập, vỡ tan thành mảnh; sự đập, vỡ tàn thành mảnh
smell v., n. /smɛl/ ngửi; sự ngửi, khứu giác
smile v., n. /smail/ cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
smoke n., v. /smouk/ khói, hơi thuốc; hút thuốc, bốc khói, hơi
smoking n. /smoukiη/ sự hút thuốc
smooth adj. /smu:ð/ nhẵn, trơn, mượt mà
smoothly adv. /smu:ðli/ một cách êm ả, trôi chảy
snake n. /sneik/ con rắn; người nham hiểm, xảo trá
snow n., v. /snou/ tuyết; tuyết rơi
so adv., conj. /sou/ như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên
so that để, để cho, để mà
soap n. /soup/ xà phòng
social adj. /'sou∫l/ có tính xã hội
socially adv. /´souʃəli/ có tính xã hội
society n. /sə'saiəti/ xã hội
sock n. /sɔk/ tất ngăns, miếng lót giày
soft adj. /sɔft/ mềm, dẻo
softly adv. /sɔftli/ một cách mềm dẻo
software n. /'sɔfweз/ phần mềm (m.tính)
soil n. /sɔɪl/ đất trồng; vết bẩn
soldier n. /'souldʤə/ lính, quân nhân
solid adj., n. /'sɔlid/ rắn; thể rắn, chất rắnh
solution n. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết, giải pháp
solve v. /sɔlv/ giải, giải thích, giải quyết
some det., pron. /sʌm/ or /səm/ một it, một vài
somebody (also someone) pron. /'sʌmbədi/ người nào đó
somehow adv. /´sʌm¸hau/ không biết làm sao, bằng cách này hay cách khác
something pron. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó, một việc gì đó, một cái gì đó
sometimes adv. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng, đôi khi
somewhat adv. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó, hơi, một chút
somewhere adv. /'sʌmweə/ nơi nào đó. đâu đó
son n. /sʌn/ con trai
song n. /sɔɳ/ bài hát
soon adv. /su:n/ sớm, chẳng bao lâu nữa
as soon as ngay khi
sore adj. /sɔr , soʊr/ đau, nhức
sorry adj. /'sɔri/ xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn
sort n., v. /sɔ:t/ thứ, hạng loại; lựa chọn, sắp xếp, phân loại
soul n. /soʊl/ tâm hồn, tâm trí, linh hồn
sound n., v. /sound/ âm thanh; nghe
soup n. /su:p/ xúp, canh, cháo
sour adj. /'sauə/ chua, có vị giấm
source n. /sɔ:s/ nguồn
south n., adj., adv. /sauθ/ phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
southern adj. /´sʌðən/ thuộc phương Nam
space n. /speis/ khoảng trống, khoảng cách
spare adj., n. /speə/ thừa thãi, dự trữ, rộng rãi; đồ dự trữ, đồ dự phòng
speak v. /spi:k/ nói
spoken adj. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó
speaker n. /ˈspikər/ người nói, người diễn thuyết
special adj. /'speʃəl/ đặc biệt, riêng biệt
specially adv. /´speʃəli/ đặc biệt, riêng biệt
specialist n. /'spesʃlist/ chuyên gia, chuyên viên
specific adj. /spi'sifik/ đặc trưng, riêng biệt
specifically adv. /spi'sifikəli/ đặc trưng, riêng biệt
speech n. /spi:tʃ/ sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
speed n. /spi/ tốc độ, vận tốc
spell v., n. /spel/ đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê
spelling n. /´speliη/ sự viết chính tả
spend v. /spɛnd/ tiêu, xài
spice n. /spais/ gia vị
spicy adj. /´spaisi/ có gia vị
spider n. /´spaidə/ con nhện
spin v. /spin/ quay, quay tròn
spirit n. /ˈspɪrɪt/ tinh thần, tâm hồn, linh hồn
spiritual adj. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần, linh hồn
spite n./spait/ sự giận, sự hận thù; in spite of : mặc dù, bất chấp
split v., n. /split/ chẻ, tách, chia ra; sự chẻ, sự tách, sự chia ra
spoil v. /spɔil/ cướp, cướp đọat
spoon n. /spu:n/ cái thìa
sport n. /spɔ:t/ thể thao
spot n. /spɔt/ dấu, đốm, vết
spray n., v. /spreɪ/ máy, ống, bình phụt, bơm, phun; bơm, phun, xịt
spread v. /spred/ trải, căng ra, bày ra; truyền bá
spring n. /sprɪŋ/ mùa xuân
square adj., n. /skweə/ vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
squeeze v., n. /skwi:z/ ép, vắt, xiết; sự ép, sự vắt, sự xiết
stable adj., n. /steibl/ ổn định, bình tĩnh, vững vàng; chuồng ngưa
staff n. /sta:f / gậy
stage n. /steɪdʒ/ tầng, bệ
stair n. /steə/ bậc thang
stamp n., v. /stæmp/ tem; dán tem
stand v., n. /stænd/ đứng, sự đứng
stand up đứng đậy
standard n., adj. /'stændəd/ tiêu chuẩn, chuẩn, mãu; làm tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn
star n., v. /stɑ:/ ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao
stare v., n. /'steә(r)/ nhìm chằm chằm; sự nhìn chằm chằm
start v., n. /stɑ:t/ bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
state n., adj., v. /steit/ nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, có liên quan đến nhà nước; phát biểu, tuyên bố
statement n. /'steitmənt/ sự bày tỏ, sự phát biểu; sự tuyên bố, sự trình bày
station n. /'steiʃn/ trạm, điểm, đồn
statue n. /'stæt∫u:/ tượng
status n. /ˈsteɪtəs , ˈstætəs/ tình trạng
stay v., n. /stei/ ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
steady adj. /'stedi/ vững chắc, vững vàng, kiến định
steadily adv. /'stedili/ vững chắc, vững vàng, kiên định
unsteady adj. /ʌn´stedi/ không chắc, không ổn định
steal v. /sti:l/ ăn cắp, ăn trộm
steam n. /stim/ hơi nước
steel n. /sti:l/ thép, ngành thép
steep adj. /sti:p/ dốc, dốc đứng
steeply adv. /'sti:pli/ dốc, cheo leo
steer v. /stiə/ lái (tàu, ô tô...)
step n., v. /step/ bước; bước, bước đi
stick v., n. /stick/ đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
stick out (for) đòi, đạt được cái gì
sticky adj. /'stiki/ dính, nhớt
stiff adj. /stif/ cứng, cứng rắn, kiên quyết
stiffly adv. /'stifli/ cứng, cứng rắn, kiên quyết
still adv., adj. /stil/ đứng yên; vẫn, vẫn còn
sting v., n. /stiɳ/ châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); sự châm, chích..
stir v. /stə:/ khuấy, đảo
stock n. /stə:/ kho sự trữ, hàng dự trữ, vốn
stomach n. /ˈstʌmək/ dạ dày
stone n. /stoun/ đá
stop v., n. /stɔp/ dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
store n., v. /stɔ:/ cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho
storm n. /stɔ:m/ cơn giông, bão
story n. /'stɔ:ri/ chuyện, câu chuyện
stove n. /stouv/ bếp lò, lò sưởi
straight adv., adj. /streɪt/ thẳng, không cong
strain n. /strein/ sự căng thẳng, sự căng
strange adj. /streindʤ/ xa lạ, chưa quen
strangely adv. /streindʤli/ lạ, xa lạ, chưa quen
stranger n. /'streinʤə/ người lạ
strategy n. /'strætəʤɪ/ chiến lược
stream n. /stri:m/ dòng suối
street n. /stri:t/ phố, đườmg phố
strength n. /'streɳθ/ sức mạnh, sức khỏe
stress n., v. sự căng thẳng; căng thẳng, ép, làm căng
stressed adj. /strest/ bị căng thẳng, bị ép, bị căng
stretch v. /strɛtʃ/ căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
strict adj. /strikt/ nghiêm khắc, chặt chẽ,, khắt khe
strictly adv. /striktli/ một cách nghiêm khắc
strike v., n. /straik/ đánh, đập, bãi công, đình công; cuộc bãi công, cuộc đình công
striking adj. /'straikiɳ/ nổi bật, gây ấn tượng
string n. /strɪŋ/ dây, sợi dây
strip v., n. /strip/ cởi, lột (quần áo); sự cởi quần áo
stripe n. /straɪp/ sọc, vằn, viền
striped adj. /straipt/ có sọc, có vằn
stroke n., v. /strouk/ cú đánh, cú đòn; cái vuốt ve, sự vuốt ve; vuốt ve
strong adj. /strɔŋ , strɒŋ/ khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
strongly adv. /strɔŋli/ khỏe, chắc chắn
structure n. /'strʌkt∫ə/ kết cấu, cấu trúc
struggle v., n. /'strʌg(ә)l/ đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu
student n. /'stjunt/ sinh viên
studio n. /´stjuiou/ xưởng phim, trường quay; phòng thu
study n., v. /'stʌdi/ sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu
stuff n. /stʌf/ chất liệu, chất
stupid adj. /ˈstupɪd , ˈstyupɪd/ ngu ngốc, ngu đần, ngớ ngẩn
style n. /stail/ phong cách, kiểu, mẫu, loại
subject n. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề, đề tài; chủ ngữ
substance n. /'sʌbstəns/ chất liệu; bản chất; nội dung
substantial adj. /səb´stænʃəl/ thực tế, đáng kể, quan trọng
substantially adv. /səb´stænʃəli/ về thực chất, về căn bản
substitute n., v. /´sʌbsti¸tju:t/ người, vật thay thế; thay thế
succeed v. /sәk'si/ nối tiếp, kế tiếp; kế nghiệp, kế vị
success n. /sәk'si/ sự thành công,, sự thành đạt
successful adj. /səkˈsɛsfəl/ thành công, thắng lợi, thành đạt
successfully adv. /səkˈsɛsfəlli/ thành công, thắng lợi, thành đạt
unsuccessful adj. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công, thất bại
such det., pron. /sʌtʃ/ như thế, như vậy, như là
such as đến nỗi, đến mức
suck v. /sʌk/ bú, hút; hấp thụ, tiếp thu
sudden adj. /'sʌdn/ thình lình, đột ngột
suddenly adv. /'sʌdnli/ thình lình, đột ngột
suffer v. /'sΛfә(r)/ chịu đựng, chịu thiệt hại, đau khổ
suffering n. /'sΛfәriŋ/ sự đau đớn, sự đau khổ
sufficient adj. /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ, thích đáng
sufficiently adv. /sə'fiʃəntli/ đủ, thích đáng
sugar n. /'ʃugə/ đường
suggest v. /sə'dʤest/ đề nghị, đề xuất; gợi
suggestion n. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị, sự đề xuất, sự khêu gợi
suit n., v. /su:t/ bộ com lê, trang phục; thích hợp, quen, hợp với
suited adj. /´su:tid/ hợp, phù hợp, thích hợp với
suitable adj. /´su:təbl/ hợp, phù hợp, thích hợp với
suitcase n. /´su:t¸keis/ va li
sum n. /sʌm/ tổng, toàn bộ
summary n. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt
summer n. /ˈsʌmər/ mùa hè
sun n. /sʌn/ mặt trời
Sunday n. (abbr. Sun.) /´sʌndi/ Chủ nhật
superior adj. /su:'piәriә(r)/ cao, chất lượng cao
supermarket n. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị
supply n., v. /sə'plai/ sự cung cấp, nguồn cung cấp; cung cấp, đáp ứng, tiếp tế
support n., v. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ, sự ủng hộ; chống đỡ, ủng hộ
supporter n. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ; người cổ vũ, người ủng hộ
suppose v. /sә'pәƱz/ cho rằng, tin rằng, nghĩ rằng
sure adj., adv. /ʃuə/ chắc chắn, xác thực
make sure chắc chắn, làm cho chắc chắn
surely adv. /´ʃuəli/ chắc chắn
surface n. /ˈsɜrfɪs/ mặt, bề mặt
surname n. (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ
surprise n., v. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
surprising adj. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ
surprisingly adv. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ
surprised adj. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at)
surround v. /sә'raƱnd/ vây quanh, bao quanh
surrounding adj. /sə.ˈrɑʊn.diɳ/ sự vây quanh, sự bao quanh
surroundings n. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh, môi trường xung quanh
survey n., v. /'sə:vei/ sự nhìn chung, sự khảo sát; quan sát, nhìn chung, khảo sát, nghiên cứu
survive v. /sə'vaivə/ sống lâu hơn, tiếp tục sống, sống sót
suspect v., n. /səs´pekt/ nghi ngờ, hoài nghi; người khả nghi, người bị tình nghi
suspicion n. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực
suspicious adj. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ, tỏ ra nghi ngờ, khả nghi
swallow v. /'swɔlou/ nuốt, nuốt chửng
swear v. /sweə/ chửi rủa, nguyền rủa; thề, hứa
swearing n. lời thề, lời nguyền rủa, lời thề hứa
sweat n., v. /swet/ mồ hôi; đổ mồ hôi
sweater n. /'swetз/ người ra mồ hôi,, kẻ bóc lột lao động
sweep v. /swi:p/ quét
sweet adj., n. /swi:t/ ngọt, có vị ngọt; sự ngọt bùi, đồ ngọt
swell v. /swel/ phồng, sưng lên
swelling n. /´sweliη/ sự sưng lên, sự phồng ra
swollen adj. /´swoulən/ sưng phồng, phình căng
swim v. /swim/ bơi lội
swimming n. /´swimiη/ sự bơi lội
swimming pool n. bể nước
swing n., v. /swiŋ/ sự đu đưa, lúc lắc; đánh đu, đu đưa, lúc lắc
switch n., v. /switʃ/ công tắc, roi; tắt, bật, đánh bằng gậy, roi
switch sth off ngắt điện
switch sth on bật điện
swollen swell v. /´swoulən/ /swel/ phồng lên, sưng lên
symbol n. /simbl/ biểu tượng, ký hiệu
sympathetic adj. /¸simpə´θetik/ đồng cảm, đáng mến, dễ thương
sympathy n. /´simpəθi/ sự đồng cảm, sự đồng ý
system n. /'sistim/ hệ thống, chế độ