---F---

face n., v. /feis/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
facility n. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi
fact n. /fækt/ việc, sự việc, sự kiện
factor n. /'fæktə / nhân tố
factory n. /'fæktəri/ nhà máy, xí nghiệp, xưởng
fail v. /feil/ sai, thất bại
failure n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại, người thất bại
faint adj. /feɪnt/ nhút nhát, yếu ớt
faintly adv. /'feintli/ nhút nhát, yếu ớt
fair adj. /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi
fairly adv. /'feəli/ hợp lý, công bằng
unfair adj. /ʌn´fɛə/ gian lận, không công bằng; bất lợi
unfairly adv. /ʌn´fɛəli/ gian lận, không công bằng; bất lợi
faith n. /feiθ/ sự tin tưởng, tin cậy; niềm tin, vật đảm bảo
faithful adj. /'feiθful/ trung thành, chung thủy, trung thực
faithfully adv. /'feiθfuli/ trung thành, chung thủy, trung thực
yours faithfully (BrE) bạn chân thành
fall v., n. /fɔl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã
fall over ngã lộn nhào, bị đổ
false adj. /fo:ls/ sai, nhầm, giả dối
fame n. /feim/ tên tuổi, danh tiếng
familiar adj. /fəˈmiliər/ thân thiết, quen thộc
family n., adj. /ˈfæmili/ gia đình, thuộc gia đình
famous adj. /'feiməs/ nổi tiếng
fan n. /fæn/ người hâm mộ
fancy v., adj. /ˈfænsi/ tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng
far adv., adj. /fɑ:/ xa
further adj. /'fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa
farm n. /fa:m/ trang trại
farming n. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt, đồng áng
farmer n. /'fɑ:mə(r)/ nông dân, người chủ trại
fashion n. /'fæ∫ən/ mốt, thời trang
fashionable adj. /'fæʃnəbl/ đúng mốt, hợp thời trang
fast adj., adv. /fa:st/ nhanh
fasten v. /'fɑ:sn/ buộc, trói 
fat adj., n. /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo
father n. /'fɑ:ðə/ cha (bố)
faucet n. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu....)
fault n. /fɔ:lt/ sự thiết sót, sai sót
favour (BrE) (NAmE favor) n. /'feivз/ thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something )
favourite (NAmE favorite) adj., n. /'feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích
fear n., v. /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
feather n. /'feðə/ lông chim
feature n., v. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của...
February n. (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2
federal adj. /'fedərəl/ liên bang
fee n. /fi:/ tiền thù lao, học phí
feed v. /fid/ cho ăn, nuôi
feel v. /fi:l/ cảm thấy
feeling n. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy, cảm giác
fellow n. /'felou/ anh chàng (đang yêu), đồng chí
female adj., n. /´fi:meil/ thuộc giống cái; giống cái
fence n. /fens/ hàng rào
festival n. /'festivəl/ lễ hội, đại hội liên hoan
fetch v. /fetʃ/ tìm về, đem về; làm bực mình; làm say mê, quyến rũ
fever n. /'fi:və/ cơn sốt, bệnh sốt
few det., adj., pron. /fju:/ ít,vài; một ít, một vài
a few một ít, một vài
field n. /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường
fight v., n. /fait/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
fighting n. /´faitiη/ sự chiến đấu, sự đấu tranh
figure n., v. /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
file n. /fail/ hồ sơ, tài liệu
fill v. /fil/ làm đấy, lấp kín
film n., v. /film/ phim, được dựng thành phim
final adj., n. /'fainl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết
finally adv. /´fainəli/ cuối cùng, sau cùng
finance n., v. /fɪˈnæns , ˈfaɪnæns/ tài chính; tài trợ, cấp vốn
financial adj. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính)
find v. /faind/ tìm, tìm thấy
find out sth khám phá, tìm ra
fine adj. /fain/ tốt, giỏi
finely adv. /´fainli/ đẹp đẽ, tế nhị, cao thượng
finger n. /'fiɳgə/ ngón tay
finish v., n. kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
finished adj. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất, hoàn thành
fire n., v. /'faiə/ lửa; đốt cháy
set fire to đốt cháy cái gì
firm n., adj., adv. /'fə:m/ hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ
firmly adv. /´fə:mli/ vững chắc, kiên quyết
first det., ordinal number, adv., n. /fə:st/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
at first trực tiếp
fish n., v. /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá
fishing n. /´fiʃiη/ sự câu cá, sự đánh cá
fit v., adj. /fit/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
fix v. /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang
fixed adj. đứng yên, bất động
flag n. /'flæg/ quốc kỳ
flame n. /fleim/ ngọn lửa
flash v., n. /flæ∫/ loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy
flat adj., n. /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
flavour (BrE) (NAmE flavor) n., v. /'fleivə/ vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
flesh n. /fle∫/ thịt
flight n. /flait/ sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay
float v. /floʊt/ nổi, trôi, lơ lửng
flood n., v. /flʌd/ lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập
floor n. /flɔ:/ sàn, tầng (nhà)
flour n. /´flauə/ bột, bột mỳ
flow n., v. /flow/ sự chảy; chảy
flower n. /'flauə/ hoa, bông, đóa, cây hoa
flu n. /flu:/ bệnh cúm
fly v., n. /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay
flying adj., n. /´flaiiη/ biết bay; sự bay, chuyến bay
focus v., n. /'foukəs/ tập trung; trung tâm, trọng tâm (n.bóng)
fold v., n. /foʊld/ gấp, vén, xắn; nếp gấp
folding adj. /´fouldiη/ gấp lại được
follow v. /'fɔlou/ đi theo sau, theo, tiếp theo
following adj., n., prep. /´fɔlouiη/ tiếp theo, theo sau, sau đây; sau, tiếp theo
food n. /fu/ đồ ăn, thức, món ăn
foot n. /fut/ chân, bàn chân
football n. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá
for prep. /fɔ:,fə/ cho, dành cho...
force n., v. /fɔ:s/ sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
forecast n., v. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo
foreign adj. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài
forest n. /'forist/ rừng
forever (BrE also for ever) adv. /fə'revə/ mãi mãi
forget v. /fə'get/ quên
forgive v. /fərˈgɪv/ tha, tha thứ
fork n. /fɔrk/ cái nĩa
form n., v. /fɔ:m/ hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
formal adj. /fɔ:ml/ hình thức
formally adv. /'fo:mзlaiz/ chính thức
former adj. /´fɔ:mə/ trước, cũ, xưa, nguyên
formerly adv. /´fɔ:məli/ trước đây, thuở xưa
formula n. /'fɔ:mjulə/ công thức, thể thức, cách thức
fortune n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng
forward (also forwards) adv. /ˈfɔrwərd/ về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước
forward adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước
found v. /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy
foundation n. /faun'dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức
frame n., v. /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí
free adj., v., adv. /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
freely adv. /´fri:li/ tự do, thoải mái
freedom n. /'friəm/ sự tự do; nền tự do
freeze v. /fri:z/ đóng băng, đông lạnh
frozen adj. /frouzn/ lạnh giá
frequent adj. /ˈfrikwənt/ thường xuyên
frequently adv. /´fri:kwəntli/ thường xuyên
fresh adj. /freʃ/ tươi, tươi tắn
freshly adv. /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn
Friday n. (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu
fridge n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh
friend n. /frend/ người bạn
make friends (with) kết bạn với
friendly adj. /´frendli/ thân thiện, thân mật
unfriendly adj. /ʌn´frendli/ không thân thiện, không có thiện cảm
friendship n. /'frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị
frighten v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ
frightening adj. /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp
frightened adj. /'fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ
from prep. /frɔm/ frəm/ từ
front n., adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước
in front (of) ở phía trước
freeze n., v. /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng
fruit n. /fru:t/ quả, trái cây
fry v., n. /frai/ rán, chiên; thịt rán
fuel n. /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu
full adj. /ful/ đầy, đầy đủ
fully adv. /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn
fun n., adj. /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
make fun of đùa cợt, chế giễu, chế nhạo
function n., v. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy)
fund n., v. /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ
fundamental adj. /,fʌndə'mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu
funeral n. /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang
funny adj. /´fʌni/ buồn cười, khôi hài
fur n. /fə:/ bộ da lông thú
furniture n. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà)
further, furthest cấp so sánh của far 
future n., adj. /'fju:tʃə/ tương lai