Những cụm từ và câu tiếng anh thông dụng nhất trong cuộc sống dùng để đàm thoại cấp tốc

Gồm nhiều các lĩnh vực, tình huống giao tiếp phổ biến
Chào hỏi
Du lịch, phương hướng
Con số và tiền bạc
Địa điểm
Điện thoại/internet/thư
Thời gian và ngày tháng
Chỗ ăn ở
Ăn
Kết bạn
Giải Trí
Mua sắm
Khó khăn giao tiếp
Trường hợp khẩn cấp và sức khỏe
Từ vựng và thành ngữ văn hóa
Những câu hỏi thông thường
Việc làm
Thời tiết
Những thành ngữ thông dụng