I. Auxiliary Verbs (Trợ động từ):
+ Công thức chung: Aux Verb + Main Verb

1. Modal Verb:
a. Công thức: Subject + Modal Verb + bare Inf
b. Các Modal Verbs:
+ will/shall/would
+ can/could
+ may/might
+ should/ought to/had better
+ must
c. Cách dùng.

2. Be:
a. Công thức: Be + V_ing / past participle (V3)
b. Hình thức chia:
– Present: am/is/are
– Simple Past: was/were
– Past participle: been
– Future: will be
c. Cách dùng:
– be + V_ing: các thì tiếp diễn
– be + past participle (V3): thể bị động

3. Have:
a. Công thức: Have + past participle
b. Hình thức chia:
– Present: have/has
– Past: had
c. Cách dùng: dùng trong các thì hoàn thành.

4. Do:
a. Công thức: do + bare Inf
b. Hình thức chia:
– Present: do/does
– Past: did
c. Cách dùng:
– Câu hỏi Yes/No.
– Câu phủ định.
– Câu nhấn mạnh (emphatic “do”).
– Câu hỏi đuôi (tag question).

5. Others:
– be going to + bare Inf
– used to + bare Inf
– have to + bare Inf
– be/get used to + V_ing (phân biệt sự khác nhau giữa “be” và “get”)
– should have + past participle
– could have + past participle
– must have + past participle