Nhằm giúp các bạn hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho kỳ thi đại học, English Home đã làm một bảng tống kết dưới đây. Các điểm ngữ pháp này luôn xuất hiện trong bài thi nên các bạn cố gắng ôn tập kỹ và nắm vững nhé!

I. Auxiliary Verbs (Trợ động từ)
II. Tenses (Thì)
III. Phrase & Clauses (Các loại mệnh đề)
IV. Passive (Bị động)
V. Infinitives & Gerunds
VI. Participles & Participle Clauses: (Thành lập Adjective từ Verb)
VII. Diễn tả về số lượng
VIII. Subject-Verb Agreement
IX. Trật tự của tính từ