Giáo trình giảng dạy tại Trung tâm được biên soạn dựa trên các giáo trình mang tính quốc tế và sử dụng theo giáo trình của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia.

Đối tượng : từ 4 tuổi trở lên Gồm các hệ đào tạo và chương trình học phù hợp cho từng lứa tuổi Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .