Giáo trình giảng dạy tại Trung tâm được biên soạn dựa trên các giáo trình mang tính quốc tế và sử dụng theo giáo trình của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia.

Đối tượng : từ 4 tuổi trở lên Gồm các hệ đào tạo và chương trình học phù hợp cho từng lứa tuổi Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .

Khóa học đàn organ
1. Organ mầm non vỡ lòng

Mỗi khoá 3 tháng (36 tiết),mỗi tuần 3 tiết (mỗi tiết 90 phút)
Sĩ số: 05 học viên/ lớp. (1 giáo viên, 1 phụ giảng)
Đối tượng :  từ 4 tuổi trở lên

2. Organ Sơ cấp

Mỗi khoá 3 tháng (36 tiết), mỗi tuần 3 tiết (mỗi tiết 90 phút)
Sĩ số: 05 học viên/ lớp. (1 giáo viên)
Đối tượng : từ 7 tuổi trở lên

3. Organ Chuyên nghiệp

Mỗi khoá 3 tháng (36 tiết), mỗi tuần 3 tiết (mỗi tiết 90 phút)
Sĩ số: 02 học viên/ lớp. (1 giáo viên & Ban nhạc)
Đối tượng : từ 14 tuổi trở lên


ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬ DỤNG ORGAN CHUYÊN NGHIỆP

- Lý thuyết âm nhạc
- Xướng âm, gõ tiết tấu
- Kỹ thuật ngón
- Bài tập thực hành
- Chương trình đạo tạo Organ chuyên nghiệp.
- Trang bị cho học viên những tri thức để nắm vững tính năng và cập nhật công nghệ hiện đại trong đàn Organ chuyên nghiệp  như Style, Voice, Midi…