Điệu Bolero thích hợp với các bài nhạc Việt mang tính than thở u buồn, người lao động phổ thông thường gọi là nhạc sến hay nhạc vàng. Rất nhiều bài hát ở miền Nam Việt Nam trước giải phóng phổ biến dạng nhạc này.

 Mời bạn xem minh họa cách đệm với điệu Bolero

 

 Điệu Bolero đánh nhanh sẽ thành Rumba, Basodop