Kinh này bao gồm 12 phẩm nhỏ dưới đây


Phẩm 01: Kinh Diệm Phù Ðề
Phẩm 02: Kinh Uất-Ðan-Viết
Phẩm 03: Kinh Chuyến Luân Thánh Vương
Phẩm 04: Kinh Ðịa Ngục
Phẩm 05: Kinh Long Ðiểu
Phẩm 06: Kinh A-Tu-Luân
Phẩm 07. Kinh Tứ Thiên Vương
Phẩm 08: Kinh Ðao-Lợi Thiên
Phẩm 09: Kinh Tam Tai
Phẩm 10: Kinh Chiến Ðấu
Phẩm 11: Kinh Ba Trung Kiếp
Phẩm 12: Kinh Thế Bản Duyên

 

PHẨM 1: CHÂU DIÊM-PHÙ-ÐỀ