Mỗi người chính là kẻ thụ hưởng mà cũng chính là chủ nhân sáng tạo ra đời mình, ra số mệnh mình. Số mệnh (cũng gọi là định mệnh) không phải là một tự nhiên mà là một chế tạo của nhân duyên tâm hành

Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận

GIÁO TRÌNH MÔN DUY THỨC HỌC
(Dùng để giảng dạy trong các Trường Trung Cấp Phật Học)
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình này là một sự cố gắng giải thích về tác phẩm “Đại thừa bách pháp minh môn luận” của Bồ Tát Thế Thân, thuộc Tạng luận chuyên nghiên cứu về giáo lý Duy Thức Học của Đạo Phật.